ASSIST - relAy induStrial Supply chaIn Sustainability daTa

Syfte och mål: Industrins samlade behov av relevant, uppdaterad, pålitlig och förstådd hållbarhetsdata fungerar otillfredsställande idag. Det saknas standarder längs och tvärs leverantörskedjorna för hur industriella miljödata kopplar till materiella flöden och för hur data ska beräknas, sammanställas och kommuniceras.
Idag krävs mycket manuellt arbete, vilket försvårar styrning och beslut. Förstudien kartlägger situationen för att identifiera vilka väga, komponenter och lösningar som kan bidra till samordning inom och mellan företag i dessa leverantörskedjor.
Förväntade effekter och resultat: Direkta resultat En slutlig teknisk rapport, inklusive sammanfattning och föreslagen handlingsplan En väl genomarbetad handlingsplan i form av ett utkast till ansökan för ett utvecklingsprojekt med ledning av resultaten från denna förstudie Avsikten är att industriparterna ser ett tydligt syfte med ett utvecklings- och implementeringsprojekt. De deltagande organisationerna har efter förstudien uppnått en bättre förståelse för de interna och externa förutsättningarna för en framgångsrik implementering av en effektiv datahantering längs organisationens värdekedjor.
Upplägg och genomförande: Arbetet kommer att utföras i 5 arbetspaket (AP). Industripartners kommer att delta i alla AP:n med information, perspektiv och feedback.
AP1: Inventering av nuvarande och framtida förväntad praxis (månad 1-4) AP2: Utsiktsanalys av trender i näringslivet och samhället (månad 1-4) AP3: Analys av luckor och utmaningar (månad 4-7) AP4: Syntes och design av lösningsalternativ och handlingsplan (månad 7-9) AP5: Projektledning och kommunikation (månad 1-9)

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-07-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2022.