10 år 10 exempel. Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg.

Syftet med projektet är att sammanställa och beskriva goda bygga exempel som representerar frontlinjen för hållbart byggande i Göteborg på ett kommunikativt sätt för att sprida kunskap till en bred publik. Frågeställningar är: Vad har hänt inom byggande för en hållbar utveckling de senaste 10 åren? Vilka är de goda byggda exemplen idag? Studien bygger på skriften ”Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg – 10 exempel” som utgavs 2004 och togs fram av huvudsökanden på uppdrag av Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Den nya skriften ska presenteras i början av 2014, därav rubriken ”10 år 10 exempel”. Projektet behandlar hållbart byggande i kontext Göteborg och har på så sätt en tydlig koppling till ”Hållbar utveckling” och” Kunskap Göteborg”.

Intresset för byggande för en hållbar utveckling i Göteborg har varit stort över en lång tidsperiod. Kunskapsbygge och samarbete pågår bl. a. inom och mellan olika förvaltningar på Göteborgs Stad såsom Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret. Chalmers Arkitektur har varit involverat i ett antal projekt och på så sätt bidragit till och följt utvecklingen. År 2004 utgavs skriften ”Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg – 10 exempel”, en sammanställning av goda byggda exempel att lära sig av på ett lättläst och illustrativt sätt. Skriften undersöker frågan ”Vad kan vi lära oss av byggda projekt i göteborgsregionen och hur kan erfarenheter från dessa återvändas och vidareutvecklas i framtida projekt?” Svaret gavs genom att beskriva och analysera tio byggnader med miljöfokus. Exemplen blev en kunskaps- och inspirationskälla bl.a. till en markanvisningstävling vid Lundby Kyrkby i Göteborg som utlystes av Fastighetskontoret år 2005 och framtagandet av ett program för miljöanpassat byggande för bostäder som antogs 2009 av Fastighetsnämnden i Göteborg. Skriften togs också fram för att sprida kunskap och väcka intresset för frågorna bland allmänheten och har använts i undervisningssyfte på Chalmers Arkitektur. Men utvecklingen inom hållbart byggande går framåt och frontlinjen med goda exempel har flyttats. För att kunna stå i spetsen av utvecklingen är det viktigt för göteborgsregionen att ha tillgång uppdaterad kunskap inom området.

Startdatum 2013-03-26
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.