Karin Björklund

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Karin forskar kring förekomst, källor till och rening av miljöföroreningar (främst organiska föroreningar) i dagvatten. I forskningen ingår att, i laboratorium och fält, utvärdera och utveckla metoder för att mäta föroreningar och tekniker för att avlägsna dem. Fördelning av föroreningar mellan olika faser (t.ex. partikulär, kolloidal, löst fas och emulsioner) är avgörande för att utveckla effektiva reningstekniker. Därför är karaktärisering av partiklar, kolloider och föroreningar, såväl som provtagning av föroreningar, i olika faser en viktig del av forskningen. När man förstår hur föroreningar beter sig, kan man också bygga upp bättre modeller för att simulera föroreningarnas spridning med dagvatten och vidare ut i miljön. Målet med forskningen är att förstå hur föroreningar beter sig i miljön och var de till slut hamnar, samt att utveckla effektiva metoder för att uppnå rent dagvatten.

Olika typer av beslutsstöd kan underlätta planering och tillämpning av hållbara dagvattensystem. I Karins forskning ingår därför även att utveckla ett ramverk för att på ett strategiskt och transparent sätt välja bästa möjliga teknik för dagvattenrening i urbana miljöer.

Resultaten är av intresse för aktörer som ansvarar för skydd av dagvatten- och recipientkvalitet, såsom markägare, kommuner, samt trafik- och miljöförvaltningar.
  • BOM350 – Hydrologi och dagvatten (årskurs 3, TKSAM/TISAM)
  • ACE090 – Hållbar behandling av urbana vatten (årskurs 1 eller 2, MPIEE)
  • BOM290 – Grundläggande fysik, kemi och akustik (årskurs 1, TAFFS)
  • Handledare för kandidatarbeten och examensarbeten i samhällsbyggnadsteknik (ACEX10, ACEX20, ACEX30, ACEX60) 

Publicerad: fr 05 jul 2013. Ändrad: ti 05 mar 2019