Chalmers Hållbarhetsdag 23 oktober 2018

Globala målen ur ett hälsoperspektiv

​Programmet för Hållbarhetsdagen den 23 oktober 2018 kommer att bygga på FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och det övergripande temat för i år är mål 3, God hälsa och välbefinnande. Genom hälsotemat knyter vi an till flera av de 17 globala målen. Här beskriver vi några exempel:

Mål 1: Målet om ett samhälle utan fattigdom är en vision om samhällen där alla människor får möjligheter till god hälsa och välbefinnande.
 
Mål 2: En hållbar utveckling innebär varje människas möjlighet att slippa hunger och ha tillgång till mat som bidrar till god hälsa och välbefinnande.
 
Mål 3: god hälsa och välbefinnande möjliggörs i fredliga och inkluderande samhällen med god ekonomisk utveckling, innovationsförmåga och hållbar förvaltning av naturresurser.

Mål 5: Jämställdhet är en förutsättning för ett samhälle där hela befolkningen har likvärdiga möjligheter till god hälsa och välbefinnande.

Mål 6: Bristande tillgång till rent vatten och säkra sanitetslösningar skapar ohälsa och bidrar till fattigdom för mer än två miljarder människor globalt

Mål 7: Målet om hållbara energisystem innebär att fattiga människor världen över får tillgång till energitjänster som främjar deras hälsa och välbefinnande i vardagen, samtidigt som vi ställer om till koldioxidneutrala energikällor med minimal miljöpåverkan.

Mål 8: ett hållbart arbetsliv med hälsofrämjande arbetsplatser är en nyckel för samhällets långsiktiga välstånd och innovationsförmåga

Mål 9: Genom vår industri och infrastruktur skapar vi den livsmiljö som gör oss friska eller sjuka, som främjar ett hållbart nyttjande av naturen eller bygger in oss i ohållbara system.
  
Mål 10: I mer jämlika samhällen har människor bättre hälsa och mindre sociala problem än i mer ojämlika samhällen
 
Mål 11: Majoriteten av världens befolkning bor idag i städer och den snabba urbaniseringen skapar stora hälsoutmaningar liksom möjligheter att nå många med hälsofrämjande åtgärder
 
Mål 12. En hållbar konsumtion och produktion möjliggör ett gott liv i hälsa och välbefinnande utan att utarma den ekologiska basen för ekonomin.
 
Mål 13: klimatförändringarna innebär ett hot mot folkhälsan i alla länder och drabbar framförallt de mest sårbara i samhället
 
Mål 14: En hållbar utveckling innebär att människans påverkan på haven minskar, att vi möjliggör levande och friska hav, till glädje för andra arter liksom människor.
 
Mål 15: Friska ekosystem och bibehållen biologisk mångfald är en förutsättning för friska människor då vi är beroende av naturen för vår försörjning och välbefinnande.
 
Mål 16: I fredliga och inkluderande samhällen frodas tillit, god hälsa och välbefinnande, vilka stärker förmågan till kollektivt agerande för att uppnå hållbarhetsmålen.
 
Mål 17: Universiteten har en unik roll i omställningen till mer hållbara samhällsbyggen genom att bidra med den kunskap och bildning som behöver ligga till grund för förändringsarbetet.


Publicerad: on 21 feb 2018.