Lars-Ola Bligård

De 3,5 dimensionerna av design

​​Lars-Ola Bligård, Design & Human Factors IMS, håller sin docentföreläsning med titeln "De 3,5 dimensionerna av design – att fullt integrera ergonomi och human factors i produktutvecklingsprocessen"

Föreläsningen hålles 29:e maj 10.30-11.30 i Toleransen, Hörsalsvägen 7a, vån 5

Populär beskrivning​
Ett av våra kännetecken som människor är att vi använder oss av redskap i vårt dagliga liv. Från att från början ha varit stenar och pinnar har det nu utvecklats till komplexa tekniska system som mobiltelefoner och kärnkraftverk. Gemensamt för alla dessa maskiner är de är skapade med grundtanken att göra våra liv enklare och mer komfortabla. Dock är det inte alltid fallet och orsaken till det är brister i samspelet människan och maskinen, så kallade missmatcher i interaktionen. 

Då nyttan med en maskin uppkommer i själva användningen, leder missmatcherna till att de positiva effekterna av maskinen inte fullt ut kommer människan till godo. Vidare kan missmatcherna leda att människan skadar sig själv och sin omgivning genom fel under användningen. Missmatcherna kan minskas genom människans förmågor och begränsningar, uppgiften karaktäristik samt miljöns inverkan beaktas under utvecklingsarbetet av maskinen. En grund för det är att nyttja den kunskap som finns inom områdena ergonomi och human factors (E/HF).

Dock händer det ofta att den kunskapen inte fullt ut beaktas under utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbete är till sin natur en kreativ, flummig, rörig, förvirrande, oförutsägbar, parallell, utforskande och iterativ aktivitet, vilket gör att det kan vara svårt att veta när, var och hur människans förmågor och begränsningar ska beaktas. Vidare fattas det under utvecklingsarbetet också en mängd designbeslut, både medvetna och omedvetna. Fattas beslut vid fel tillfälle eller inte alls, har det ofta en negativ inverkan på det slutliga resultatet. Det är därför vidare central att veta vilka designbeslut som berör E/HF och när de bäst ska fattas i förhållande till alla andra designbeslut.

För att öka möjligheten att de mänskliga aspekterna integreras utvecklingsarbetet, har jag i min forskning tagit fram ramverket ACD3 (AktivitetsCentrerad Design i 3 dimensioner). Ramverket har vuxit fram via de utvecklingsprojekt som jag deltagit i eller handlett och i diskussion med kollegor. Ramverket har influerats av Lean Produkt Development och Systems Theory (inkluderat Systems Engineering och Cognitive Systems Engineering). Tidigare har ofta angreppssättet för att inkludera E/HF i utvecklingsarbetet varit att se det som ett extra tillägg till det arbete som redan sker eller att ge E/HF en egen parallell process. ACD3 har däremot utgått från det omvända angreppssättet för att bygga upp ett heltäckande ramverk för produktutveckling. 

Grundbulten för ACD3 är följaktligen aktivitetscentrerad design, vilket innebär att designarbetet utgår ifrån den aktivitet där användare nyttjar maskinen för att sina mål. Aktivitetscentrerad design, också kallad användningscentrerad design, har fokus på mål och uppgifter, vilka utförs inom den specifika domänen där problemen finns. I och med det är matchningen mellan människan, uppgiften och omgivningen central för att uppnå en bra utformning av maskinen, vilket säkerställer att fördelarna med att beakta E/HF inte går utvecklingsarbetet förbi.

Vidare är ACD³ är utformat för att skapa logiska kopplingar och samstämmighet mellan alla designbeslut under utvecklingsarbetet, samtidigt som ramverket är flexibelt för att kunna anpassas till företagets förutsättningar och inte hämma nyskapande och innovation. Målen för ACD3 är därmedelst:
  • Tydliggöra aspekter som behöver beaktas i utvecklingsarbetet, både styrande förutsättningar som behöver kartläggas och styrande designbeslut som behöver fattas, inkluderat E/HF.
  • Ge en sammanhållen helhetssyn på innehållet i utvecklingsarbetet genom att integrera delar i utvecklingsarbetet, som annars lätt behandlas separat (t ex E/HF), och erbjuda en systematisk och systemisk struktur att bygga upp utvecklingsarbetet kring.

Kategori Öppen föreläsning
Plats: Toleransen, conference room, Hörsalsvägen 7A, M-huset
Tid: 2019-05-29 10:30
Sluttid: 2019-05-29 11:30

Publicerad: må 13 maj 2019.