Social hållbarhet och ergonomi i produktion

Forskargruppen inom Social hållbarhet och ergonomi i produktion studerar balansen mellan krav som ställs på framtida fabriker av arbetare som söker en önskvärd livsstil (med avseende på hälsa, autonomi, jobb och fritid m.m.) och det ständigt föränderliga produktionsarbetet. Det kräver bland annat en högre teknisk kompetens, större krav på individens självständighet,  kreativitet samt bättre kommunikationsförmåga hos arbetaren.

Produktionsindustrin måste skapa attraktiva arbetsplatser

​Tillverknings- och produktionsindustrins framtid kommer att påverkas starkt av den mänskliga arbetskraftens förmåga att utföra sitt arbete säkert, effektivt och med hög motivation. Samtidigt pekar den demografiska utvecklingen på ett behov av att konstruera arbetsplatser där arbetare har möjlighet att förlänga sitt arbetsliv och att fortsätta arbeta upp till en högre ålder än idag och fortfarande ha en hög grad av produktivitet. Det är också nödvändigt för produktionsindustrin att ta till medvetna åtgärder för att skapa attraktiva arbetsplatser och därigenom rekrytera nya generationer av arbetare.
 
Forskningen strävar efter att identifiera sätt att karaktärisera, mäta och tillämpa industriella metoder som:
1) säkerställer och stödjer arbetskraftens välbefinnande och höga prestationsförmåga,
2) bibehåller och sprider den samlade kompetensen och kunskapen mellan arbetare i produktionsindustrin, och
3) identifierar, attraherar och rekryterar arbetare med en bredare och mer varierad yrkesbakgrund, som använder teknologiska hjälpmedel för att övervinna produktivitetshämmare såsom språkliga och kulturella barriärer.

Ett systemperspektiv är av central betydelse

Det är viktigt att förstå kraven från alla nivåer – individuella krav, företagets krav, gemenskapens krav, samhällets krav och globala krav – eftersom de är tätt sammanlänkade och kan bli avsevärt påverkade både av teknologisk innovation och av samhällshändelser som leder till förändringar i kulturella värden. Forskning som möjliggör för företag att initiera långsiktig sund förvaltning och support för sin arbetskraft kommer att ge konsekventa förmåner på alla nivåer när man strävar efter att uppnå de tre pelarna av hållbarhet.
 
Forskargruppen strävar efter en mer definierad förståelse av social hållbarhet, i kombination med ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Där forskningen har som mål att bidra globalt till socialt hållbara företag vars vision är att deras arbetskraft ska ha ett långsiktigt produktivt, tillfredställande och kompetensutvecklande arbetsliv.


Medlemmar i gruppen

Ilaria Giovanna Barletta, doktorand. Har fokus på metoder för bedömning av produktionssystems hållbarhet
Johan Stahre, Professor. Har fokus på produktion, automation och mänskliga faktorer.
 

Publicerad: to 07 jul 2016. Ändrad: må 29 okt 2018