Högspänningsteknik
Högspänningstekniken är den del av elkrafttekniken som behandlar elkraftsystemets komponenter och effekterna av de påkänningar som det elektriska isolationssystemet utsätts för under normal drift och under lång tid men också under onormala och kortvariga påkänningar som t.ex. vid överspänningar förorsakade av blixtnedslag eller omkopplingar i nätet.

Nya materiallösningar för elektrisk isolation (nano, grafen och kemiska tillsatser) och nya elektriska påkänningar (en övergång från AC till DC och en ökad integration av kraftelektroniska komponenter i nätet med högfrekventa switchade spänningskomponenter som följd) gör det angeläget att kunna karakterisera, modellera och diagnostisera isolationsmaterial och isolationssystem under dessa nya förutsättningar. 

UTMANINGAR
Forskningsverksamheten i högspänningsteknik är idag fokuserad mot just dessa utmaningar och omfattar studier av åldrings- och sammanbrottsmekanismer hos främst polymerbaserade system men också studier och modellering av hybridsystem med fast och gasformig isolation samt utveckling av mätteknik för karakterisering och diagnostik (t.ex mätning av PD och dielektrisk respons). Utöver detta pågår också forskning för att förstå mekanismerna bakom strömskador i lager i elektriska drivsystem (speciellt i vindkrafttillämpningar) och för utveckling av teknik för mätning av höga strömmar med överlagrade högfrekventa strömkomponenter baserat på nollflödestekniken.

SAMARBETEN
Forskningen bedrivs i nära samarbete med industriella partners. Samarbetet har stärkts av en adjungerad professur under snart 10 år och de kopplingar som industridoktorandprojekt resulterar i.
Gruppens forskare har ett stort akademiskt nätverk med motsvarande forskargrupper både inom och utom Europa och deltar aktivt i internationellt arbete inom IEEE och Cigré.

UNDERVISNING
Gruppen bedriver undervisning både på grundläggande nivå i elkraftteknik och på masternivå i två kurser i högspänningsteknik och i en kurs tillämpade elektromagnetiska beräkningar. Under en följd av år har också uppdragsutbildning genomförts hos industriella partners.

Forskargruppsledare: Professor Stanislaw Gubanski

Publicerad: ti 02 maj 2017. Ändrad: må 29 maj 2017