Modellverifiering och provning av vindkraftverk med hjälp av frekvensomriktare som testutrustning

​Målet med projektet är att undersöka hur VSC (Voltage Source Converters) –baserad utrustning kan användas för modellvalidering av vindkraftverk och komma fram till fördelar och begränsningar testutrustningen. Arbetet inkluderar frekvenskarakterisering av vindkraftverk för att upptäcka eventuell växelverkan i reglersystemet mellan vindkraftverket och det anslutande nätet, antingen HVDC-nät eller ansamlingsnät, samt tester av generatorn i olika scenarion, både normalfall och under felaktiga förhållanden hos nätet. För att kunna validera den undersökta metoden inkluderar projektet en omfattande jämförelse mellan en i projektet utvecklad simuleringsmodell, en labbmodell av vindkraftverket och testutrustningen i mindre skala samt mellan fullskaletester på en 4 MW vindkraftverk och en 8 MW HVDC-anläggning i Göteborg.

Publicerad: sö 07 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016