Svenskt förgasningscentrum - nod för indirekt förgasning av biomassa

Chalmers nod är en del av ett nationellt kompetenscentrum inom området förgasning av biomassa. Verksamheten består av ett stort antal sammankopplade projekt och är en viktig del i Sveriges nationella målsättning att i stor skala producera så kallad biometan, dvs metangas producerad via förgasning från biomassa, för användning som alternativa drivmedel och därigenom möjliggöra Sveriges ambition att bli fossiloberoende till 2030.

 

 

CENTRUM FÖR INDIREKT FÖRGASNING AV BIOMASSA - CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA -
412 96 GÖTEBORG