Impact of surface roughness on propeller design and ship maintenance (RÅHET)

Fartygens ytskick påverkas under normal drift av beväxning, underhållsarbete och skador. Detta påverkar motståndet genom
vattnet och därigenom bränsleförbrukningen. I en nyligen utförd studie har man tagit fram en databas av olika yt-beskaffenheter
som kan förekomma på fartyg i drift och de motsvarande friktionsökningarna som de medför. Det här föreslagna
projektet syftar till att använda databasen för att lösa aktuella frågeställningar inom hållbar design och operation av
fartyg.
Den första frågeställningen handlar om smart fartygsunderhåll, där man koncentrerar dyr och resurskrävande underhåll till
de delar av fartyget där de gör mest nytta. Detta kräver avancerade CFD-beräkningar och användande av den nämnda
framtagna databasen.
En annan frågeställning är hur ytråheten påverkar inströmningen till propellern och hur det i sin tur påverkar propellerns
verkningsgrad och varvatal. Om denna påverkan är väsentlig bör det tas i beaktan vid propellerdesign vilket inte är rådande
praxis. Det samma gäller s.k. Energy Saving Device framför propellern.
I det föreslagna projektet kommer en grupp specialister att använda RANS CFD-beräkningar och utveckla metodiken som
krävs för att besvara dessa relevanta frågor. Det förväntas resultera i konkret rådgivning och rekommendationer till industrin.
Dessa kommer att spridas genom vårt nätverk i den svenska industrin samt genom artiklar och seminarier. Studien
förväntas leda till lägre bränsleförbrukning, vilket ger mer hållbar sjöfart och högre konkurrenskraft både för redare och underleverantörer
av t.ex propellrar.

Partner organizations

  • SSPA Sweden AB (Private, Sweden)
Start date 01/05/2018
End date The project is closed: 01/05/2020

Page manager Published: Sat 30 Mar 2019.