Work model for digitalization aspects in the education of engineers in the Built-Environment sector

Projektet tar tag i frågan om att förbereda framtidens ingenjörer inom samhällsbyggnad i att kunna hantera digitalisering som en transformerande kraft. Digitala inslag i ingenjörsutbildningarna finns redan idag men det saknas ett samlat grepp som underlättar samhällsbyggnadsingenjörers förståelse för de möjligheter som digitalisering i sammanhållna processer medför. Högskolan återskapar därmed ett tankemönster som utgår från traditionella roller och affärsmodeller. 

Projektet utvecklar en Arbetsmodell, etablerar en Digitaliseringsgrupp och tar fram en Roadmap för att ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på ett kvalitetssäkert sätt kan driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete med implementering av digitaliseringsfrågor i utbildningarna. Projektet genomförs inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU) som samlar Chalmers, KTHs, LTHs och LTUs utbildningar inom samhällsbyggnad. SBU har ett väletablerat samarbete med samhällsbyggnadssektorns representanter och är därför ett effektivt forum för att hantera projekt som är angelägna för sektorn. Högskoleingenjörsutbildningar utanför SBU bjuds in till projektet. Projektet kommer även att hämta influenser från andra branscher och internationella aktörer, som ligger före samhällsbyggnadssektorn i digitalisering.

Projektets huvudsakliga resultat blir att det skapas en medvetenhet och beredskap för att inkludera digitaliseringsfrågor på svenska ingenjörsutbildningar. Framtidens ingenjörer inom samhällsbyggnad kommer att vara rustade för att hantera möjligheter och risker med digitalisering ur ett tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Partner organizations

  • Lund University (Academic, Sweden)
Start date 01/09/2018
End date The project is closed: 30/03/2020

Page manager Published: Tue 10 Dec 2019.