Vad driver verkliga förbättringar: konkurrensen, utvecklingsintresset eller modetrenderna?

Hur sker förändring inom svensk byggbransch: en studie om initiativ, logiker, och roller?

Detta projekt handlar om vad som faktiskt driver verkliga förändringar inom byggrelaterade företag. Med tanke på hur mycket företagen årligen investerar i teknik- och processutveckling är denna fråga högst relevant. Frågan är vidare högaktuell då såväl större sektorsgemensamma initiativ som enskilda branschorganisationer och företag tar stora intryck av managementtrender med oklara innehåll. Särskilt undersöks hur förbättringskoncept har tagits upp i den svenska samhällsbyggnadssektorn, det vill säga i vilken omfattning och på vilket sätt det handlar om retorik respektive reella förändringar i form av processer och verktyg, och vilka verkliga effekter det har haft. Målsättningen är att följa utvecklingen från statliga rapporter och policy dokument, via intresseföreningar, branschorganisationer och företagsdokumentation till fallstudier av hur konceptet tolkas och tillämpas på olika nivåer inom enskilda företag. Inom detta arbete ryms att undersöka hur starkt påverkad den svenska förändringsagendan är av influenser från utlandet; och utreda påverkan det ovan beskrivna förändringsarbetet har haft på den samtida svenska byggsektorn.

Det praktiska bidraget är trefalt:

  • ökad kunskap om hur managementfilosofier kan utnyttjas i byggrelaterade företag med syfte att utveckla och effektivisera verksamheten 
  • en utvärdering kring hur lämpade så kallade förbättringskoncept lånade från utlandet verkligen är för den svenska byggsektorn 
  • ökad förståelse kring hur dessa koncept anpassas, tolkas och omtolkas allt eftersom de trycks ut i olika delar av verksamheten, vilket i sin tur kan hjälpa till och förklara varför de inte alltid når önskat resultat.

Partner organizations

  • NCC AB (Private, Sweden)
  • Centre for Management of the Built Environment (CMB) (Centre, Sweden)
Start date 01/06/2011
End date The project is closed: 01/05/2017

Page manager Published: Thu 12 Sep 2019.