Värdet av vattenförsörjning

Syfte och mål
Det övergripande syftet med projektet är att möjliggöra bedömningar av samhällsekonomiska kostnader vid oplanerade avbrott i vattenförsörjningen, vilka kan ställas i relation till kostnader för olika typer av motåtgärder för att förhindra framtida störningar i vattenförsörjningen. Projektets resultat kan även användas för informerad dialog mellan VA-huvudmän och företag kring
nödvattenplanering.
Specifika mål för sökt medfinansiering från SVU är att:
• analysera insamlat underlag kring hur svenska företag drabbas ekonomiskt av oplanerade vattenavbrott, vilka näringsgrenar som påverkas mest vid korta respektive långa avbrott, vad som karaktäriserar de företag som har bäst respektive sämst förmåga att hantera leveransavbrott, vilka åtgärder som vidtagits/planeras att vidtas för att minska risken att drabbas; och
• sammanställa arbetet i en rapport för den svenska VA-branschen för att tillgängliggöra projektresultaten samt hur dessa kan användas för att utvärdera och prioritera åtgärder mot leveransavbrott.

Partner organizations

  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
  • Holmboe & Skarp AB (Private, Sweden)
Start date 01/01/2021
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Sat 06 Nov 2021.