The transportation system as key to achieving societal aims through regional and urban development - empirical analysis, models and stakeholder involvement

Det finns idag ett ökande intresse för transportplanering som ett medel för att styra urban och regional utveckling i riktning mot breda samhällsnyttiga mål, inte minst med avseende på hållbar utveckling. Detta är emellertid lättare sagt än gjort och en viktig stötesten är avsaknaden på modeller som kan fånga växelverkan mellan transporter och framtida markanvändning på ett hanterbart och trovärdigt sätt. Vi avser här att utveckla en ny sorts modeller baserade på interaktioner och transportsystemets påverkan på tillgänglighetsmönster. Preliminära resultat visar att redan väldigt enkla sådana modeller producerar lovande resultat och är användbara i planeringssammanhang. Vi kommer att använda omfattande GIS-data och ett batteri av tekniker från komplexitetsforskning. Vi kommer dessutom att knyta simulerad data till demografiska data som indata till befintliga planeringsmodeller i kontextet av ett samarbetsforum mellan akademin och olika lokala och regionala aktörer.Målet är på kort sikt att (1) förbättra vår grundläggande förståelse av kopplingen mellan transportsystem och markanvändning via tillgänglighet och (2) tillse att dessa modeller verkligen angriper relevanta frågor och målsättningar. På lång sikt är målet att verka för att förändra synen på transportinfrastruktur: från att se det som ett sätt att tillgodose efterfrågan på transporter till att se det även som ett medel för att uppnå breda samhällsmålsättningar.

Start date 01/01/2019
End date The project is closed: 31/12/2022

Page manager Published: Sat 20 Apr 2019.