The role of logistics in efficient construction processes

En väl fungerande logistik är viktig för byggbranschens effektivitet och utveckling med avseende på kostnader, kvalitet och hållbarhet: Vad gäller kostnader så utgör transport- och logistikkostnader en betydande andel av totalkostnaden i ett byggprojekt. Ännu viktigare är de ’indirekta’ kostnader som uppstår om logistiken inte organiseras på ett genomtänkt sätt. Logistikens organisering och utformning påverkar även kvaliteten i byggandet. Om logistiken planeras i ett tidigt skede medför detta effektivare inleveranser och minskade skador, spill och svinn. Med avseende på de ökade krav som samhället ställer på minskat, och mer effektivt, transportarbete är effektiv logistik en viktig komponent i ett hållbartbyggande. I denna studie analyseras logistikens roll i effektiva byggprocesser.

Start date 01/09/2014
End date The project is closed: 31/12/2016

Page manager Published: Thu 03 Oct 2019.