SCALE

Det pågår idag tre stora skiften inom transportindustrin - digitalisering, automatisering och elektrifiering. Tillsammans har dessa möjlighet att lösa många problem som industrin brottas med. Detta kräver dock att ett systemperspektiv appliceras och att alla delar av transportsystemet inkluderas. Syftet med detta projekt är att, ur ett systemperspektiv ta fram och validera en lösning som ska effektivisera och automatisera lastning/lossning av gods. Lösningen bedöms därigenom ha potential att öka nyttjandegraden av autonoma och elektrifierade fordon i ett resurseffektivt godstransportsystem.

Partner organizations

  • Einride AB (Private, Sweden)
  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • SKF (Private, Sweden)
  • MariTerm AB (Private, Sweden)
  • Toyota Material Handling Sweden (Private, Sweden)
Start date 01/12/2021
End date 31/10/2024

Page manager Published: Fri 25 Nov 2022.