Revealing the evolving microstructure in fine grained matter

Vi kan finna granulära material överallt i vår omgivning; i farmaceutiska produkter, i födoämnen eller i byggnadsmaterial som betong eller sand, eller i lösa jordarter i marken. Det mest utmanande av dessa material är kanske finkorniga naturliga leror. Speciellt kvicklera är intressant eftersom leran genomgår en unik omvandling från fast till flytande form när den belastas. Stora lerskred sker oftast i kvicklera. Den dramatiska förändringen i fysiska egenskaper styrs av mikrostrukturen, dvs. hur de små lerplättarna är orienterade och binds samman. Den föreslagna forskningen syftar inte bara till att fånga den komplexa strukturen i mikroskala utan även den pågående förändringen när materialet skjuvas till brott eller kryper under konstant belastning. Denna inblick inuti materialet, utan att störa det, är möjlig genom att använda senaste 3D, mikroskopisk röntgenteknik tillsammans med nyligen utvecklad mekanisk försöksutrustning vilken kan skjuva material till brott under lämpliga yttre betingelser. Den nya kunskapen kommer vidare att inarbetas i allra senaste datormodeller för att modellera lerans komplexa beteende i makroskala.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Thu 31 May 2018.