Re-use of pile foundations (RiPofF). Long term benefits for axially loaded pile foundations

Forskningsmål är att utnyttja den fria hållfasthet och styvhet som utvecklas över tiden nära på pålmantel i design av nya flytande pålar i lösa leror. Projektet ska studera pålinstallation, så-kallad pål set-up fenomen och de efterföljande långsiktiga effekterna av betydelse för pålgrundläggning i Sverige, d. v. s. flytande pålar i lösa leror. Studien anser tolkning av fysiska modellförsök, innovativa nya elementester samt analytisk och numerisk modellering. Projektet syftar till att fånga mekanismerna genom att först förstå jordens beteende, som analyseras ur en unik datasats, och hur detta beteende kan modelleras både i element-test nivå, samt med en förenklad teoretisk och numerisk analys. Huvudmetoden är att använda ny krypmodellen och experimentella data från elementtesterna på svenska leror för att öka värdet av de experimentella data på pålinstallation och efterföljande konsolidering. Ett förenklat brottstadie design strategi ska resultera av ett representativt urval av simuleringar med den numeriska representationen av processen. Giltighet av den nuvarande svenska praxis och den nya strategi som utvecklats i detta projekt kommer att bedömas utifrån långsiktiga instrumenterad fältförsök (TRV & FORMAS). Det förväntade resultatet är en påldesignmetodik som fångar de huvudsakliga mekanismer som påverkar jordens hållfasthet och styvhet nära på pålmantel som funktion av i tid för nya pålgrundläggning.

Start date 01/06/2015
End date The project is closed: 01/06/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.