Public energy advising as a policy instrument for large-scale diffusion of solar photovoltaics – a study of the Swedish municipal energy and climate advising

För en hållbar omställning av energisystemet krävs en storskalig spridning av förnybara energiteknologier. Enligt tidigare forskning är tillgång till information viktigt för att människor ska ta steget att införskaffa en ny teknologi. Brist på kunskap råder dock kring hur information kan användas som styrmedel för att påskynda teknikspridning, särskilt vad gäller förnybar energiteknologi. Vårt projekt syftar till att öka kunskaperna om hur offentlig rådgivning
kan underlätta spridningen av solceller. Empiriskt kommer vi att studera svensk kommunal energi- och klimatrådgivnings arbete med solceller. Vi kommer att med kvalitativa och kvantitativa metoder utforska hur rådgivningen fungerar, bland annat avseende hur offentlig rådgivning bäst kan komplettera privata alternativ, samt
hur masskommunikation och individanpassad rådgivning kan kombineras för en kostnadseffektiv helhet. Forskningen ska mynna ut i konkreta råd för en förbättrad kommunal energi- och klimatrådgivning.

Start date 01/11/2020
End date 30/04/2024

Page manager Published: Tue 25 May 2021.