Predicting degradation of railways on soft soils

Länder med väletablerade järnvägssystem, t.ex. Sverige och Nederländerna, har sett att de kostnader som associeras med infrastrukturen håller på att skifta från byggandet av nya järnvägar till underhållet av redan existerande spår. Underhållet är generellt reaktivt, dvs underhållsproblem åtgärdas först när tågtrafiken är kraftigt reducerad. Vad som behövs är ett proaktivt tillvägagångssätt där spårens skick redan är kända och framtida skick kan förutsägas med hög sannolikhet. Det senare kommer möjliggöra en intelligent planering av underhållscykeln, redan på ett tidigt stadium. Det här projektet kommer fokusera på att förutsäga det framtida skicket på nya och existerande spår, ballasterade spår på banker och pålade plattor, på en mängd olika lösa jordar och kommer att studera hur jordens egenskaper påverkar resultaten. Dessutom kommer smarta grundläggningsmetoder som är riktade mot problemområden att utvärderas. Projektet kommer resultera i en systematisk numerisk studie på konsekvenserna av cyklisk belastning på den utvecklande kvasi-statiska och dynamiska spår responsen på lösa jordar. Vid lyckat utförande kommer ett stabilitets diagram att tas fram där de ogynnsamma kombinationerna av last och jordegenskaper kommer att sammanställs som en funktion av spårens livstid.

Start date 15/03/2019
End date The project is closed: 15/03/2022

Page manager Published: Fri 12 Jun 2020.