Optimal control for aeronautical applications

I takt med att miljö- och säkerhetskrav blir allt tuffare ställer detta nya och mer avancerade krav på ett styrsystem. För att säkerställa en hållbar utveckling inom flygindustrin är det därför mycket viktigt att utveckla nya regler-metoder som på ett strukturerat sätt kan ta hand om detta. Den övergripande målsättningen är att ta fram ny metodik för design av styrsystem för flygande farkoster med hjälp av moderna optimala reglermetoder. Målsättningen är också att få fram nya forskare och att stärka och etablera nya forskningsmiljöer och samarbeten, mellan industri och universitet. Ett lyckats resultat i detta projekt ökar svensk flygindustris konkurrensförmåga på den internationella marknaden. De reglertekniska metoder som studeras i projektet är applicerbara inom en mängd områden och bedöms därför ha stor potential att kunna bidra till möjligheten att vidareutveckla och skapa nya produkter och förmågor inom såväl civil och militär flygteknik, dual-use, som inom andra industrigrenar, triple-use. Projektet kommer också stärka deltagande SMF konkurrensförmåga genom ökad kompetens och ett tätare samarbete med universiteten.

Partner organizations

  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Intuitive Aerial (Private, Sweden)
  • Saab (Private, Sweden)
Start date 01/08/2013
End date The project is closed: 31/07/2016

Page manager Published: Thu 14 Jan 2021.