Modellering av tidsberoende grundvattensänkning, markdeformationer och dess skaderisker

Detta projekt syftar till att kvantifiera geologiska, hydrogeologiska och geotekniska osäkerheter, konsekvenser och risker på grund av lokal grundvattensänkning orsakad av undermarkskonstruktioner i urban miljö under bygg- och driftsfas. Inläckage av grundvatten, under såväl byggnation som drift av infrastruktur under mark, kan ge upphov till sänkning av befintligt grundvattentryck. I områden med deformationskänsliga leror leder trycksänkning till markdeformationer, med potentiellt betydande skador på byggnader och annan infrastruktur i närheten som följd.
Baserat på avancerade numeriska kalkyler och systematiska känslighetsanalyser kan modeller prognostisera till vilka nivåer, samt hur länge, grundvatten kan sänkas i ett projektområde utan betydande risk för skadliga markdeformationer. FoU projektet kommer att resultera i nya metoder för riskberäkning, -bedömning och -hantering av deformationsskador till följd av grundvattensänkningar. Dessa metoder ska kunna användas för att säkerställa till vilka nivåer, samt hur länge, grundvattensänkningar kan ske utan risk för betydande skador. 

Partner organizations

  • Digital Twin Cities Centre (Centre, Sweden)
Start date 01/09/2020
End date 31/08/2023

Funded by

  • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)

Page manager Published: Thu 18 Mar 2021.