Miljövänlig och effektiv utvinning av sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor

Syftet med projektet är att med miljövänliga och effektiva metoder ta tillvara sällsynta jordartsmetaller från källor som i dagsläget inte betraktas som råvarumaterial, till exempel restprodukter från annan gruvindustri. Genom noggranna analyser och innovativa lakningsmetoder som följs upp av effektiva extraktionsmetoder, skall behoven av REE bättre kunna tillgodoses. Genom ett ambitiöst program för kunskapsdelning skall resultatet kunna nå ut till både industri och akademi. Projektets resultat skall ge möjlighet att ta ännu ett steg mot cirkulär råmaterialhushållning. Projektet skall säkra att kunskap om uthållig mineralproduktion förvärvas och sprids samtidigt som nya metoder testas. Projektsamarbetet skall ge ett uthålligt angreppssätt på hela produktionskedjan som ger miljövinster och bättre ekonomi.

Start date 01/12/2014
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Sat 28 Mar 2020.