Mikrovågsbaserad behandling för att motverka sena effekter för överlevande barn med CNS-tumörer

MT 2 01 4 - 00 0 5 Syftet med detta prekliniska projekt är att förbättra vården för barn med CNS - tumörer som får strålbehandling. Denna patientgrupp är speciellt utsatt för både akuta och långvariga allvarliga biverkningar. Detta eftersom efter som joniserande strålning till hjärnan kan orsaka psykiskt funktionshinder samt försenad tillväxt och pubertet. Den grundläggande hypotesen som motiverar detta projekt är att uppvärmning av tumören i samband me d traditionell strålning kommer att möjliggöra en minskad strålning med bibehållet behandlingsresultat och utan ökad toxicitet. Vi avser att uppnå denna uppvärmning med bara en mindre temperaturökning i frisk närliggande vävnad, med hjälp av fokuserade mik rovågsuppvärmning. Vi har tidigare utvecklat och testat ett sådant system på fantomer. Behandling med denna typ av utrustning genomförs oftast tillsammans med traditionell strålbehandling eller cytostatika. Effekten av uppvärmningen från mikrovågorna är mi nst två. Dels värms cancercellerna upp och dör och dels ökar genomblödningen av tumörområdet vilket ökar behandlingseffekten av den kompletterande behandlingsmetoden. Under projektets gång skall vi utveckla systemet vidare för behandling av CNS tumörer vil ket ställer extra krav på fokusering och kontroll. För detta ändamål kommer vi att arbeta med systemdesign och behandlingsplanering som möjliggör optimering för rumslig och tidsmässig kontroll. Vi kommer också utveckla och testa systemet på en serie huvudf antomer som efterliknar barnens form och struktur vid olika ålder. Vidare kommer vi att arbeta med beröringsfri temperaturmätning vilket är av största vikt, dels för de planerade fantomstudierna, men också för framtida klinisk prövning.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.