Microwave-assisted transesterfication of lignocellulose-derived yeast oils for biofuel application

Projektets huvudsyfte är att adressera begränsningarna för mikrobiell oljebaserad biodiesel, med särskilt fokus på kostnaden för kolkällan, jästens produktivitet och lipidutvinningseffektiviteten. Detta kommer att bidra till en minskning av produktionskostnaderna för biodiesel och öka dess konkurrenskraft. De specifika målen är: 1) Att utveckla en robust jäststam för produktion av lipider från lignocellulosa. 2) Att öka lipidackumuleringen och titern genom optimering av tillväxtförhållandena. 3) Att utveckla en snabbare och renare in situ transesterifieringsprocess


De förväntade resultaten inkluderar förbättrade jäststammar med potential för industriell tillämpning och nya metoder för cellodling och lipidutvinning. Den totala ökningen i produktivitet och processeffektivitet samt minskningen av råvaror och energikostnader kommer bidra avsevärt till att minska produktionskostnaderna. Sammanfattningsvis kommer projektet att ge en kostnadseffektiv mikrobiell biodiesel baserad på icke-livsmedelsgrödor, och erbjuda ett grönt och hållbart alternativ till den europeiska bränslemarknaden.


Projektet har delats in i tre arbetspaket för att adressera forskningsmålen (WP1-3) och ett arbetspaket för spridning och exploatering av resultat (WP4). I WP1 kommer förbättrade stammar att utvecklas (20 månader), medan cellodling och lipidackumulering optimeras i WP2 (19 månader), och slutligen kommer mikrovågsassisterad biodieselproduktion att genomföras i WP3 (18 månader). Var och ett av arbetspaketen syftar till att uppfylla respektive mål.

Start date 01/01/2018
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Wed 29 Jun 2022.