Metodikutveckling för undvikande av serieskador

Vägen mot ett hållbart samhälle innebär att Sverige står inför en stor omställning och inte minst i byggbranschen kommer detta innebära förändringar. Samtidigt finns ett behov av att producera mer och till lägre pris, vilket också driver utveckling avseende material, konstruktioner och arbetsmetoder. Förändringar kan mycket väl komma att genomföras samtidigt, till exempel genom att ingående material och konstruktion ändras samtidigt, eller att två samverkande material modifieras var och ett för sig och sedan sätts tillsammans. Hanteringen av risker vid introduktionen av ny teknik i byggbranschen i detta teknikskifte är väsentlig för att undvika olyckliga seriefel.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att minska risker kopplade till seriefel vid införande av nya material och konstruktioner i byggbranschen. Med utgångspunkt i nuvarande arbetssätt avser projektet att utforska om och hur entreprenörer praktiskt kan applicera ett nytt arbetssätt och om detta arbetssätt skulle kunna förvarna om för hög teknisk risk föreligger vid införandet av ny teknik.

Nyttan med projektet är att ge branschen vägledning vid hantering av kvalitetsfrågor. Förhoppningsvis kan ett systematiskt kravhanteringsarbete medföra att stora seriefel minskas, och att branschen kan uppfylla de förväntningar som allmänheten har och som rättsväsendet i och med HD domen om Myresjöhus (enstegstätade putsfasader) tydligt ålagt branschen.

Partner organizations

  • Skanska (Private, Sweden)
Start date 01/05/2018
End date The project is closed: 29/02/2020

Page manager Published: Wed 23 Feb 2022.