Leda Grönt: Grön innovationsledning för hållbar industri

yfte och mål: Projektet LEDA GRÖNT avser att "industrialisera" och sprida verktyget Green Performance Map (GPM) som visat sig fungera väl för att engagera produktionsteam i praktiskt miljöförbättringsarbete. Arbetsplatsers olika förutsättningar stöds av anpassad innovationsledning för att nå bästa resultat. Projektet avser därför att vidareutveckla ett Green Kaizen ramverk (med bl a guidelines, metodstöd och utbildningsmaterial) som stöd för grön innovationsledning på strategisk och operativ nivå, samt att testa och validera materialet på AstraZeneca, Scania, Alfa Laval & Inmotion. Förväntade effekter och resultat: LEDA-GRÖNT stödjer företags miljöförbättringsarbete och minskar därmed resursanvändningen och CO2-avtrycket genom att utbilda och träna ledare i grön innovationsledning. Detta sker med stöd av en miljöförbättringsmetod (GPM) och ett metodramverk (Green Kaizen) som vidareutvecklas och industrialiseras för att ingå i KTH Leancentrums produktportfölj. En plan för lansering av Green Kaizen GPM erbjudandet tas fram genom Leancentrum (inkluderat dess samarbete med ProduktionsLyftet och andra företagsnätverk). Upplägg och genomförande: Projektet följer implementeringen i caseföretagen (Pilot 1-3) och kompletterar GPM med Green Kaizen inkl stöd för coachande ledarskap för miljöinnovation, stödsystem för miljörelaterad PDCA, och SME-anpassning. PA1: AstraZeneca - pilot och verktygsanpassning samt utveckling av handledarmaterial och guidelines. PA2: Scania - pilot och anpassning 2. Metodikförändringar. PA3: Inmotion och AlfaLaval - pilot, anpassning 3 för SME samt sluttest. EF: Erbjudande Framtagning - standardiserat bildmaterial, handledning, kommunikation och spridningstest.

Partner organizations

  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 01/11/2019
End date The project is closed: 31/03/2022

Page manager Published: Mon 30 Mar 2020.