Konceptstudie av motorcykeldesign för ökad säkerhet och förbättrad energieffektivitet

Genom att introducera låsningsfria bromsar (ABS) på både lätta och tunga motorcyklar kan säkerheten förbättras för motorcyklister. Kollisionsförloppet förändras vilket gör det möjligt att införa olika passiva och aktiva säkerhetssystem samtidigt som motorcykelns energi-effektivitet kan förbättras. Denna rapport är en inledande konceptstudie med fokus på hur den passiva säkerheten kan förbättras hos själva motorcykeln; avsikten är att undersöka om olika typer av kåpor (fairings) kan utformas så att föraren skyddas och samtidigt ges möjligheten att påverka olycksförloppet vid en kollision. Analysen kräver en holistisk bild av olycksförloppet där inverkan av farten, skyddsräcken, krock-kuddar samt begränsningar i förarens position och rörlighet måste vävas samman. Följande slutsatser har dragits: I en kollisionssituation med en motorcykel utrustad med ABS-bromsar kommer föraren sannolikt att sitta kvar på en upprätt motorcykel under en längre tid än om ABS-bromsar saknas. Det i tiden förlängda kollisionsförloppet möjliggör introduktion av passiva och aktiva säkerhetssystem på motorcykeln. Kåpan bör utformas så att den ger ett frontskydd åt framhjulet så att både hjulrotation och styrmöjligheter behålls vid en kollision. Framskärmen kan utvecklas så att säkerhet och kylluftflöde kring kåpan optimeras. Sidorna på kåpans främre del kan förlängas, dels för att öka förarens benskydd, och dels för att utnyttja den till kylluftutsläpp. Den bakre delen av motorcykelkåpan kan utvidgas, integreras och optimeras, utan att direkt påverka motorcykelns totala strömningsmotstånd. PC-Crash beräkningarna visar att förarens ben kan skyddas vid en islagsvinkel på upp till 30° mot ett hinder och att kåpans front-skyddet kan vara en förstärkt framskärm som omsluter stora delar av framhjulet Det rekommenderas att ett mer avancerat beräkningsverktyg utvecklas som beaktar förarens funktioner och motorcykeln dynamik. Rapportens viktigaste slutsats är att säkerheten kan ökas med relativt enkla förändringar om ABS-bromsar blir standardutrustning på alla motorcyklar. Säkrare och energieffektiva kåpor samt modifierade främre skärmar, är kortsiktiga förbättringar som ligga inom möjligheternas ram för dagens motorcykeltillverkare. Mer avancerade säkerhetssystem och säkerhetsceller kräver längre utvecklingstid och mer forskning, men är nödvändiga för den säkerhetsnivå som krävs när framtida två-hjuliga fordon blir ett allt vanligare transportmedel.

Start date 01/07/2012
End date The project is closed: 31/12/2013

Page manager Published: Thu 31 May 2018.