Hur kan Design Thinking bidra till innovationsarbete i svenska företag

Projektets syfte är att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av Design thinking i svenska företag. Detta åstadkoms genom att 1) utveckla kompetens om implementering av Design thinking hos Ericsson; 2) stötta 5-7 svenska företag som vill testa innovationsansatsen; 3) sprida kunskap från internationella erfarenheter; samt 4) utveckla ett ramverk som kan stötta implementeringen av Design thinking. Forskningssyftet är att utveckla kunskap om managementkoncept såsom Design thinking och hur de kan testas och implementeras i företag i Sverige. För Ericsson ligger nyttan såväl i det konkreta stödet till Innova Squad, som i den direkta kunskapsöverföringen från forskargruppen och i stödet kring att reflektera över Ericssons egna erfarenheter från ett flerårigt initiativ. Ericsson är också ett företag som ofta hanterar nya management koncept så det finns även en nytta i att fundera över hur man på ett generellt plan kan hantera och kombinera olika managementkoncept. För företagen i DT PLayground kommer projektet att ha direkt påverkan genom upplevelsebaserad kunskapsöverföring till de deltagande företagen

Partner organizations

  • Ericsson AB (Private, Sweden)
  • Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT) (Academic, Sweden)
Start date 01/07/2014
End date The project is closed: 30/06/2016

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.