GRAphene-based Flexible neural Interfaces for the control of Neuroprosthetic devices (GRAFIN)

Syftet med projektet är att utforska potentialen för grafenbaserade teknologier inom neurala gränssnitt för nervsignalstyrda proteser. Som första studie på människor kommer grafenelektroder testas på amputerade individer för att läsa av elektromyografiska signaler samt sända känselsignaler tillbaka till individen med hjälp av elektrisk stimulering.


Resultaten från det här projektet kommer flytta fram frontlinjen för grafenbaserad teknik och öka dess tekniska mognadsgrad inom medicinska applikationer genom att bidra till ökad klinisk acceptans för grafenmaterial.


Det här är ett treårigt europeiskt projekt inom ramen för FLAG-ERA. Chalmers Tekniska Högskola, den svenska parten, är inom projektet ansvarig för applicering och validering av de grafenbaserade neuromuskulära gränssnitten.

Start date 01/12/2017
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Sat 05 Dec 2020.