Future Materials Design

Projektet utgör en ny typ av strategiskt samarbete som syftar till kontinuerlig industrialisering av utvalda resultat från långsiktig grundforskning. Vetenskapliga insatser hos fem svenska forskargrupper sammanförs i en riktad insats mot integrerad modellering av utskiljningar hos metalliska material och kopplas till frågeställningar hos sju företag.


Projektet adresserar grundkoncepten bakom agendasteg 3. Öka materialutvecklingstakten. Det siktar på en långsiktig utveckling av modellering som kommer att bilda grund för materialutveckling i många år framöver. Det kommer att utmynna i nya modeller och modelleringsverktyg för att behandla utskiljning i metalliska material genom att integrera ab initio beräkningar, calphad och grundläggande modellering av kärnbildning

Partner organizations

  • Jernkontoret (Private, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
  • Thermo-Calc Software AB (Private, Sweden)
Start date 01/04/2016
End date The project is closed: 31/08/2019

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.