Environmental reliability of nano-structured polymer-metal composite thermal interface material

Syftet med projektet är att utveckla nya bornitrid- och nanopolymerbaserade termiska gränsskiktsmaterial (TIM) för elektronik- och mikrosystemapplikationer. Målet är att ta fram sådana TIM med minst fem gånger högre (20-25 W/mK) prestanda jämfört med befintliga TIM (4-5 W/mK). Dessa material ska även karaktäriseras med avseende på termiska egenskaper och långtidsegenskaper. Vidare ska framtagna TIM demonstreras i en applikation. Genom ökade termiska prestanda hos de aktuella termiska gränsskiktsmaterialen (TIM) åstadkommes en lägre arbetstemperatur och minskad energiförbrukning (ca 16-20%) hos elektronik- och mikrosystemprodukter jämfört vad dagens TIM erbjuder vid samma prestandanivå. Vidare skulle produkter baserade på i projektet framtagna TIM erbjuda stora konkurrensfördelar i takt med att den termiska budgeten krymper i framtidens elektronikprodukter. Detta gör det möjligt att befästa en stark marknadsposition eftersom ingen annan aktör direkt kan matcha de aktuella materialen i prestanda.

Partner organizations

  • Saab AB (Private, Sweden)
  • SHT Smart High-Tech (Private, Sweden)
Start date 01/01/2012
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Thu 31 May 2018.