En ny generation förebyggande åtgärder av arbetsolycksfall med maskininlärning

Maskininlärning kan underlätta analys av orsaker bakom arbetsolycksfall och incidenter. Arbetsolycksfallen är ett olöst problem i byggbranschen. Projektets syfte är att utveckla en prototyp av ett sådant maskininlärningsanalyssystem. Systemets effekt kan bli bättre förebyggande och en högra produktivitet.
Projektet utförs inom ramen av ett licentiatprojekt i ett samarbeta mellan NCC, Chalmers och Mälardalens Högskola.
Ett nulägesstudie av praxis kring registrering av arbetsolycksfall och incidenter genomföres för att bygga upp kunskap om det område som maskininlärningen ska göras på. Data från en arbetsolycksfalldatabas inom NCC insamlas och valideras. Flera olika maskininlärningsalgoritmer testas på materialet och den bästa kombination av algoritmer (de som bäst förutser olycksfallen) sammanställs i en prototyp som sedan testas hos NCCs säkerhetsansvariga. Projektets resultat kommuniceras i en licentiatavhandling, internationella artiklar, konferens papers, och artiklar i svenska facktidskrifter.

Partner organizations

  • NCC AB (Private, Sweden)
Start date 01/06/2019
End date 01/06/2021

Page manager Published: Sat 11 Jul 2020.