EXIT - Externa kostnader, styrmedel och kostnadseffektiva åtgärder för att nå en hållbar sjöfart

Internationell sjöfart är avgörande för världsekonomin och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) uppskattar att 90%
av världens handel någon gång går via sjöfart. Sjöfarten står samtidigt för stora utsläpp av växthusgaser, många typer av luftföroreningar och belastningar på havsmiljön, t.ex. via utsläpp av kemikalier och näringsämnen. Det är därför viktigt att de effekter som dessa belastningar ger upphov till inkluderas i socioekonomiska bedömningar av sjöfarten som bransch.
Detta har dock inte varit möjligt då kunskapsbasen för att värdera påverkan på den marina miljön varit otillräcklig. I forskningsprojektet VäSt (finansierat av Trafikverket) tog vi därför fram ett ramverk som möjliggör beräkningar av externa kostnader som sjöfarten ger upphov till genom påverkan på klimat, luftkvalitet och havsmiljö.

Detta ramverk kommer användas i EXIT som syftar till att i monetära termer värdera hur sjöfartens utsläpp påverkar havsmiljön, människors hälsa och klimat. Arbetet kommer bedrivas i tre olika fallstudier: Svensk ekonomisk zon, Östersjön och samtliga europeiska marina vatten. Resultaten kommer användas i olika kostnads-nyttoanalyser för att ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder, miljöindex och styrmedel för att minska sjöfartens påverkan.

Partner organizations

  • The Swedish Maritime Administration (SMA) (Public, Sweden)
  • IVL Swedish Environmental Research Institute (Research Institute, Sweden)
Start date 01/02/2022
End date 31/01/2025

Page manager Published: Thu 12 May 2022.