Decision-support system for sustainable regional water supply

Vattenförsörjning är av högsta prioritet för samhället. Tillgången till säkert dricksvatten är ett av milleniemålen som togs av FN år 2000. Folkhälsa och ekonomisk tillväxt är exempel på faktorer som är beroende av tillgång till säker vattenförsörjning. För att uppfylla detta har regioner i Sverige och i andra länder tagit fram regionala vattenförsörjningsplaner. I planerna bör mål för vattenförsörjningen vara uppsatta och behov av skyddsåtgärder och andra åtgärder för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen i regionen. Det är dock inte möjligt att ta isolerade strategiska beslut om vattenförsörjning utan att ta hänsyn till andra intressen runt de regionala vattenresurserna såsom rekreation, sjöfart, fiske, vattenkraft och jordbruk. Det behövs en beslutstödsmodell för att åtgärderna utpekade i planen ska bli genomförda. Målet med det föreslagna projektet är att ta fram en holistisk beslutsstödsmodell med syfte att säkra en hållbar användning av regionala vattenresurser. Som fallstudie kommer Göteborgsregionen att användas, där 13 kommuner samverkar om en vattenförsörjningsplan med fokus på Göta älv och andra större vattenresurser. Representanter för dessa kommuner och andra intressenter runt vattenresurserna kommer att bli involverade i projektet genom workshops och andra aktiviteter med syfte att genomföra vattenförsörjningsplanen. Fokus är ställt på att säkra dricksvattenförsörjningen men beslutstödsmodellen kommer att beakta både de grupper av intressenter som förorenar vattenet och de som har andra nyttor av vattenresurserna. Projektet kommer att ha fyra arbetspaket: 1. Värdet av vattnet där en samhällsekonomisk värdering av vattenresurserna genomförs, 2. Beslutstödsmodell där modellen som helhet tas fram, 3. Riskbedömning med fördjupning av riskkomponenten till beslutstödsmodellen och 4. Syntes och resultatspridning. En tvärdisciplinär grupp inom vattenförsörjning, riskanalys, beslutsstödsmodeller och samhällsekonomi kommer att genomföra projektet.

Partner organizations

  • City of Gothenburg (Public, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
  • The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR) (Public, Sweden)
Start date 01/09/2015
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Thu 05 Dec 2019.