Consencus in energy renovation: The tenant in focus

Projektet har som mål att överbrygga konflikter mellan intressenter inom energirenovering och ta fram rutiner för bästa möjliga avvägning mellan energieffektivisering och mål om en god livsmiljö. Renovering studeras oftast som en ensaksfråga med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. De boendes behov ställs i motsats till fastighetsägare och energimål. Samtidigt saknas empiriska studier av de boendes syn på energifrågan, deras upplevelser av renovering samt möjligheter till kvarboende. Projektet har som avsikt att ta fram ett brett kunskapsunderlag och har föregåtts av en 1-årig pilotstudie. 

Partner organizations

  • Framtiden (Private, Sweden)
Start date 13/11/2019
End date The project is closed: 30/06/2022

Page manager Published: Thu 10 Mar 2022.