Koldioxidinfångning från biobränslen med CLC

Genom infångning av fossilt CO2 undviks ökade halter av koldioxid i atmosfären. Men med infångning av CO2 från biobränslen kan potentiellt CO2-halten i atmosfären sänkas. Detta projekt syftar till att anpassa förbrännings- och CO2-infångningstekniken chemical-looping combustion till biobränslen och på så sätt göra biobränsleförbränning, inte bara koldioxidneutralt utan också till en koldioxidsänka. Hörnstenen i CLC är en metalloxid som transporterar syre från luft till bränslet. Anpassningen av CLC till biobränsle handlar därför i första hand om att hitta nya, eller modifiera befintliga syrebärare samt att se hur dessa beter sig i närvaro av askor och tjäror som är specifika för biobränslen. Idealt kan materialet till dessa syrebärare tas från restprodukter från avfallshantering vilket också leder till minskade avfallsmängder, eller åtminstone en längre tids användning av materialen. Detta projekt ämnar testa ett antal avfallsmaterial som syrebärare och interaktion mellansyrebärare och bioaska. I ett specialfall av CLC körs processen med syreunderskott resultatet blir då en reformerings eller förgasningsprocess som kan användas för att framställa biogas.

Partner organizations

  • Renova (Private, Sweden)
  • SSAB AB (Private, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
Start date 01/09/2012
End date The project is closed: 30/06/2015
Through capturing of CO2 from fossil fuel conversion one avoids high amounts of CO2 in the atmosphere. If CO2 is captured from biomass conversion one can potentially decrease the CO2 content in the atmosphere. This project aims at the adaption of Chemical-Looping Combustion (CLC) to the use of biomass and thus achieves net negative CO2 emissions. The corner stone is to find a metal oxide that conveys oxygen from the air to the fuel and thereby separates the air-N2 from the fuel conversion products. Using biomass, side reactions deactivating the metal oxide have to be expected. The adaptation of CLC to biomass is therefore focusing on finding new or modifying existing low cost metal oxides, which can survive in the presence of ashes from biofuels. Applying metal oxide containing byproducts from waste management, residues from steel plants or natural ores, will lead to increase resource efficiency and lower amounts of waste. Next to laboratory experiments, a system analysis will assess the ecological and economical requirements connected to the implementation of a real process.

Funded by

  • Swedish Energy Agency (Public, Sweden)
  • Göteborg Energi, Foundation for Research and Developmen (Non Profit, Sweden)
Göteborg Energi, Chalmers Industri Teknik (CIT), SSAB, Renova

Published: Thu 31 May 2018.