Koldioxidinfångning från biobränslen med CLC

Genom infångning av fossilt CO2 undviks ökade halter av koldioxid i atmosfären. Men med infångning av CO2 från biobränslen kan potentiellt CO2-halten i atmosfären sänkas. Detta projekt syftar till att anpassa förbrännings- och CO2-infångningstekniken chemical-looping combustion till biobränslen och på så sätt göra biobränsleförbränning, inte bara koldioxidneutralt utan också till en koldioxidsänka. Hörnstenen i CLC är en metalloxid som transporterar syre från luft till bränslet. Anpassningen av CLC till biobränsle handlar därför i första hand om att hitta nya, eller modifiera befintliga syrebärare samt att se hur dessa beter sig i närvaro av askor och tjäror som är specifika för biobränslen. Idealt kan materialet till dessa syrebärare tas från restprodukter från avfallshantering vilket också leder till minskade avfallsmängder, eller åtminstone en längre tids användning av materialen. Detta projekt ämnar testa ett antal avfallsmaterial som syrebärare och interaktion mellansyrebärare och bioaska. I ett specialfall av CLC körs processen med syreunderskott resultatet blir då en reformerings eller förgasningsprocess som kan användas för att framställa biogas.

Partner organizations

  • Renova (Private, Sweden)
  • SSAB AB (Private, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
Start date 01/09/2012
End date The project is closed: 30/06/2015

Page manager Published: Sat 28 Mar 2020.