Brukarperspektiv - kommunikation och information vid försämrad vattenkvalitet

Brukarperspektiv brukar generellt anses mycket viktigt, men i VA-verksamheten är de nöjda brukarna mycket tysta, det är inte ett aktivt val att välja just vatten till att duscha i, utan något man gör med ryggmärgen. Brukaren har inte all kunskap att bedöma hur verksamheten bäst bedrivs, utan de inom branschen har mer kunskap än brukarna om risker och vad olika åtgärder leder till. Men hur påverkas brukarens tillit och förtroende till sitt dricksvatten vid en händelse så som ett avbrott i vattenleveransen eller ett kokpåbud? Syftet med denna studie är att undersöka hur brukarens tillit och förtroende till sitt dricksvatten påverkas vid normala driftstörningar på ledningsnätet samt hur informations- och kommunikationsstrategier och kedjan kris-beslut-kommunikation fungerar inom kommunen. Studien genomförs genom enkätstudier på ett antal orter i Sverige där både VA-personal samt brukare intervjuas. Målet är att ta fram praktiska råd kring hur kommunikation och information påverkar brukarens tillit och förtroende för sitt dricksvatten samt att att ta fram praktiska råd för VA-verksamheten kring krishantering och kommunikation vid en mindre händelse på ledningsnätet.

Start date 01/06/2014
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Thu 31 May 2018.