BoStad2021

Projektet går ut på att studera huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till en effektivare planerings- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet av den förändrade processen. Ambitionen är att resultatet av projektet ska komma den normala planerings- och byggprocessen till gagn.

Projektet avser studera hela plan- och exploateringsprocessen från markanvisning, i de fall det är aktuellt, till färdigställda och inflyttade byggnader. Den förändrade processens effekter på samverkan under byggskedet kommer att studeras översiktligt. Ett representativt urval bland satsningens 31 projekt görs under forskningsprojektets uppstartskede. Följeforskningen bedrivs med start november 2015 och slutredovisning i december 2021.

Projektet finansieras av Göteborgs Stad, Framtiden, CMB och följande byggaktörer:
AB Lejonstaden, Alaska Fastigheter AB, Bonava AB, Botrygg AB, Fastighets AB Balder, HSB Göteborg ek för, Fredrikssons Förvaltnings AB, HP Boendeutveckling AB, Hökerum Bygg AB, Ikano Bostad, JM AB, Nordfeldt Fastigheter AB, Platzer Fastigheter AB, Prime Living AB, Riksbyggen ek för, Serneke Group AB, Seniorgården AB, SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Stena Fastigheter AB, UBAB Ulricehamns Betong AB, Wallenstam AB och Wäst-Bygg AB.

Populariserade delrapporter efter varje skede, cirka en gång per år, tas fram, liksom en populariserad slutrapport. Projektet mynnar även ut i vetenskapliga artiklar och rapporter inom respektive forskningsfält. Spridning av del- och slutresultat kommer även att ske genom seminarier och andra aktiviteter.

Följeforskningen kommer att förhålla sig proaktivt till projektet BoStad2021. En målsättning med följeforskningen är att kunna återföra erfarenheter från de första projekten till de kommande men också att forskargruppen utifrån föreställningar om en optimal process ska kunna göra inspel om förändringar i de pågående processerna i syfte att öka effektiviseringen.

Partner organizations

 • City of Gothenburg (Public, Sweden)
 • Centre for Management of the Built Environment (CMB) (Centre, Sweden)
 • Framtiden (Private, Sweden)
Start date 01/11/2016
End date The project is closed: 31/03/2022

Funded by

 • UBAB Ulricehamns Betong AB (Private, Sweden)
 • Fredrikssons Förvaltnings AB (Private, Sweden)
 • Nordfeldt Fastigheter AB (Private, Sweden)
 • Seniorgården AB (Private, Sweden)
 • Framtiden (Private, Sweden)
 • Platzer Fastigheter AB (Private, Sweden)
 • City of Gothenburg (Public, Sweden)
 • Botrygg AB (Private, Sweden)
 • Wäst-Bygg AB (Private, Sweden)
 • JM AB (Private, Sweden)
 • Serneke Group AB (Private, Sweden)
 • Riksbyggen (Private, Sweden)
 • Ikano Bostad (Private, Sweden)
 • Fastighetsägarna GFR (Non Profit, Sweden)
 • Hökerum Bygg AB (Private, Sweden)
 • Fastighets AB Balder (Private, Sweden)
 • Alaska Fastigheter AB (Private, Sweden)
 • Wallenstam (Private, Sweden)
 • Stena Fastigheter AB (Private, Sweden)
 • HP Boendeutveckling AB (Private, Sweden)
 • AB Lejonstaden (Private, Sweden)
 • Bonava AB (Private, Sweden)
 • Centre for Management of the Built Environment (CMB) (Centre, Sweden)
 • SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (Non Profit, Sweden)
 • HSB Göteborg (Non Profit, Sweden)
 • Prime Living AB (Private, Sweden)
​Report from research project BoStad2021
Presentation remissversion Delrapport 1

Page manager Published: Fri 21 Jan 2022.