Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga - org. förutsättningar för självorganiserade team

Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga – organisatoriska förutsättningar för självorganiserade team.

Forskningsprojektet syftar till att identifiera, utveckla och anpassa organisatoriska förutsättningar (strukturer, processer, rutiner, förhållningssätt) för självorganiserande team. Vi ser det självorganiserande teamet som en central byggsten i förmågan att utveckla explore-aktiviteter baserade på det agila experimenterande förhållningssättet. Dessa förutsättningar finns inte naturligt i större utsträckning inom exploit-orienterade organisationer.


Projektet förväntas ge de deltagande företagen och i förlängningen svensk industri ökad förståelse för hur de organisatoriska förutsättningarna bör utformas för att främja adaptivt ledarskap och självorganiserande team, för att på sikt åstadkomma en ökad innovationsförmåga.


Projektet baseras på en fallstudie av två stora svenska industriföretag. Studien ämnar studera deras initiativ inom självorganiserande team för att identifiera och formulera de lärdomar som kan dras av nämnda initiativ, samt sprida dessa lärdomar bl.a. i vetenskapliga och populärvetenskapliga kanaler. Studien är uppdelad i fem arbetspaket som kommer att adressera projektets olika målsättningar. Dessa arbetspaket är 1) förstudie 2) problemidentifiering/nulägesanalys 3) utvärdering/analys 4) rekommendationer 5) test/utvärdering/kommunikation av resultat.

Partner organizations

  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Saab AB (Private, Sweden)
Start date 01/10/2017
End date The project is closed: 28/02/2020

Page manager Published: Tue 22 Oct 2019.