History & Theory

​"Använda historien och historiska undersökningar på ett kreativt sätt i praktiken."
 
Historieämnet i arkitekturen erbjuder stora möjligheter till fördjupad kunskap som är användbar inom ett brett fält av tillämpningar och det är därför självklart att det ska gå att göra examensarbeten inom ämnet vid arkitekturskolan.I princip kan ämnet anpassas till ganska olika angreppssätt och intresseområden, men det kan ändå vara viktigt att peka på några utgångspunkter.
 

Källmaterial

Arkitekturhistorien erbjuder ett enormt rikt källmaterial och det är viktigt att studenten har en tydlig och avgränsad relation till det källmaterial som skall användas. Vanligtvis har det historiska materialet –även om det enbart gäller byggda strukturer –en koppling till text, och även presentationen av byggnader är förbunden till text, så normalt sett bör studenten ha intresse för att läsa och skriva.
 

Koppling till samtiden

I en period när det ekonomiska stödet för humanistisk forskning är knappt är det vanligtvis en fördel att kunna visa hur ett historiskt arbete har en tydlig koppling till samtiden. När det gäller ett examensarbete, som ju inte kräver någon specifik finansiering, så är man i viss mån fri i förhållande till sådana kopplingar. Samtidigt är det önskvärt att studenten har en explicit idé kring arbetets samtidsrelevans.
 

Koppling till praktiken

Det som är sagt ovan om samtiden gäller också för praktiken. Man kan inte utesluta att studenter önskar göra ett examensarbete i arkitekturhistoria för att kunna gå vidare till andra arbetsuppgifter än de som praktiserande arkitekt, och de studenterna bör få en frihet som gagnar dem, men generellt sätt är det säkert en fördel att studenterna har en klar idé om arbetets praktikrelevans.
 

Vision

Tankarna ovan är givna för att peka på några väsentliga hållpunkter. Man kan också vara djärvare. En vision för examensarbeten (akademiska arbeten överhuvud taget) i arkitekturhistoria är att de skulle kunna använda historien och historiska undersökningar på ett kreativt sätt i praktiken. En historisk undersökning –till exempel en jämförelse av Carlo Scarpas detaljarbete i ett tidigt och ett sent projekt –skulle kunna kopplas till ett eget begränsat projekt, så som en sommarstuga, en inredning, en tillbyggnad. Det historiska arbetet skulle därmed handla om att på ett vetenskapligt sätt analysera ett källmaterial och denna historiska undersökning skulle samtidigt ge näring åt, eller ske i samspel med en praktiskgestaltningsuppgift. Att utveckla en metodik för och erfarenhet av sådana arbeten kan vara en intressant vision för historieämnet. Man kan peka på hur det till exempel i Italien och Spanien är vanligt med historiska avhandlingar inom gestaltningsämnen vid arkitekturskolorna.
 

Supervisor: Claes Caldenby / architect, Examiner: professor
Johan Linton / architect, artistic senior lecturer

Published: Mon 15 Jan 2018.