Samverkan i fokus under Transportinköpspanelens årliga workshop

​”Genom mer långsiktig samverkan, realiserat genom mycket längre avtal än vad som är brukligt, har vi lyckats skapa ett helt nytt transportupplägg som minskar både kostnader och miljöpåverkan. Nya och mycket mer effektiva fartyg kommer att kunna byggas och tas i drift”. Detta var budskapet från Ragnar Johansson, VD på Wallenius SOL, i en av de presentationer som hölls vid Transportinköpspanelens workshop den 23 september. Ska man i grunden ändra uppläggen i logistiksystemet krävs samverkan.

​Intern samverkan

Samverkan krävs dock inte bara mellan organisationer utan är väsentlig inom en organisation. Jens Lamberth, kategoriansvarig för transporter på Lantmännen, beskrev hur de arbetat fram en arbetsmodell för strategisk, taktisk och operationell samverkan inom företaget för att effektivisera sina transporter. Han berättade hur man inom koncernen kan ställa standardiserade krav, konsolidera kategorispecifika volymer och minska antalet leverantörer, bland annat för att ge ökad köpkraft.

Under workshopen presenterades resultat gällande interna och externa samarbeten från Transportinköpspanelens senaste enkätstudie från 2018. Dan Andersson, docent på Chalmers, visade vilka funktioner som samarbetar internt kring ett transportinköp och vem som beslutar om trafikslag. Dan beskrev särskilt hur olika företag arbetar med att öka fyllnadsgraden, där det syns skillnader mellan branscher, där ”Handel och livsmedel” och ”Basindustri” arbetar mer med att öka fyllnadsgraden än ”Tillverkningsindustrin”.

Sara Rogerson, forskare och projektledare på SSPA, beskrev behovet av samverkan och att arbeta mot gemensamma mål för att uppnå hög fyllnadsgrad. Detta innefattar till exempel att skapa förståelse för kundnytta och möjliga kostnadsbesparingar, och att säkerställa kunskapsnivån genom utbildning. Att följa upp fyllnadsgrad på ledningsnivå visar att det är en prioriterad fråga.

I workshop-form diskuterades flera viktiga frågor med fokus på intern samverkan:
•    Vilka är inblandade i beslut om transportinköp?
•    Vilka funktioner borde vara inblandade i beslutet?
•    Kring vad är det viktigt att samarbeta?
•    Vad är avgörande för ett lyckat internt samarbete?
 

Extern samverkan

Ragnar Johansson beskrev att rederiet Wallenius SOL har identifierat ett behov av samordning och effektivisering av basindustrins exportflöden från norra Sverige och Finland till kontinenten. Skogsindustrin har historiskt sett styrt och opererat fartyg, vilket innebär en inlåsning i ett logistiksystem med höga fasta kostnader och risker. Då flera av industrins charteravtal och terminalavtal går ut år 2021, så ser Wallenius SOL en öppning för större, och mer effektivare nyare fartyg med lägre utsläpp. För att kunna göra dessa mycket stora fartygsinvesteringar krävs långa avtal med transportköparna. Exempel på kunder som hittills är med är Stora Enso, Billerud Korsnäs, Metsä Board och Wärtsilä. Fraktservicen är planerad mellan norra Östersjön, Travemünde/Lübeck, en brittisk hamn, Antwerpen och Zeebrugge med start 2021.

Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, beskrev utifrån enkätresultaten hur långa samarbeten och transportavtal som svenska företag har idag, samt i hur stor utsträckning som företagen specificerar hur transporttjänsten ska utföras. Resultaten visar att ramavtal för transporter används i cirka tre fjärdedelar av företagen, och att 81 % har avtal som är längre än 1 år. För det värdemässigt största avtalet har man i en genomsnittlig kontraktslängd på 2,7 år, medan man faktiskt har arbetat tillsammans betydligt längre än så: i genomsnitt 11,2 år. Det som företagen framför allt specificerar vid transportinköp är trafikslag, tidsprecision och transporttid.

I workshop-form diskuterades sedan frågor med fokus på extern samverkan:
•    Vad innebär kort kontraktslängd men lång relation?
•    Vilka är för- och nackdelarna med att specificera gemensamt?
•    Kan miljöpåverkan minska av effektivt externt samarbete?
•    Vad är avgörande för ett lyckat externt samarbete?

Slutligen fick alla workshopdeltagare leva sig in i att vara politiker, transportköpare eller speditör och svara på frågan vad de skulle vilja göra för att åstadkomma en omställning till fossilfria godstransporter.
 
Text och foto: Sara Sköld, IVL

 

Page manager Published: Mon 21 Oct 2019.