Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

​Hur kan sjöfartens utsläpp minskas på bästa sätt - utan att kostnaderna far iväg? Det ska en grupp Northern LEAD-forskare titta närmare på i ett nytt sexmiljonerprojekt tillsammans med VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut.
​Sjöfartens utsläpp av koldioxid och luftföroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar påverkar människors hälsa och miljön. Även moderna fartygsmotorer orsakar vanligtvis större utsläpp av luftföroreningar per effektuttag än lastbilsmotorer.

I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Northern LEAD-forskare från Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp.

Enligt ett pressmeddelande från VTI är det nödvändigt att utveckla nya och befintliga styrmedel, eftersom man inte kan förvänta sig att sjöfartsnäringen frivilligt kommer att göra det som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. Tidigare studier har inte analyserat vilka styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska sjöfartens samtliga typer av luftföroreningar, inklusive koldioxid. I detta projekt ska forskarna studera både åtgärder som fartygsägare- eller operatörer genomför på grund av att styrmedel införs eller förändras, och åtgärder som de gör på eget initiativ.

Från Handelshögskolan medverkar professor Kevin Cullinane, postdoc Marta Gonzalez-Aregall och postdoc Anastasia Christodoulou, samtliga verksamma på Företagsekonomiska institutionen och kopplade till forskningscentrat Northern LEAD.

Projektet heter "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål” finansieras till hälften av Trafikverket och till hälften av Vinnova, med totalt 6,4 miljoner kronor. Projektet ska vara klart till slutet av 2019.

Läs pressmeddelandet från VTI

Page manager Published: Wed 22 Nov 2017.