"Man inser värdet av nära och långvariga relationer i tuffa tider"

​Transportinköpspanelen anordnade den 18 november 2020 en workshop med temat Samarbete för effektivare transportinköp i en föränderlig omvärld. Längd, former och effekter av relationer diskuterades och en del av workshopen ägnades åt situationen under covid-19-pandemin. De flesta medverkande företagen uppgav att transporterna kunnat genomföras utan större störningar, även om det stundtals inneburit hårt arbete. En av orsakerna som nämndes till god hantering under pandemin var nära och långvariga relationer med transportörerna.
​På workshopen berättade Elin Petersson och Gustav Vesterlund från Elgiganten Logistik om deras arbete kring långsiktiga samarbeten inom logistik. År 2013 fattade Elgigantens koncern beslut om att som varuägare ta ansvar och verka för att förändra branschen genom att ställa högre krav på samarbetspartners och investera mer långsiktigt i affärerna. Konceptet blev ”logistik med hjärtat” som fokuserar på CSR-frågor som miljö och hållbarhet, formella arbetsvillkor och social arbetsmiljö.

John Gabrielsson från Foodla berättade om två växande trender, den mycket kraftiga ökningen av lokala matproducenter och e-handel med olika typer av matprodukter. Foodla är bryggan som kopplar lokala matproducenter till butikerna. Slutsatsen var att de som har mest kunskap om slutkunderna och befintlig distribution har en marknadsfördel, och det är inte nödvändigt att själv äga produkterna.

Linda Styhre från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en kort bakgrund till Transportinköpspanelens enkätstudier som genomförs vartannat år sedan 2012. Dan Andersson, docent på Chalmers, presenterade resultat från enkätundersökningen kring transportavtal och relationer. Resultatet visar att 81 procent av företagen har långsiktiga avtal, därav 25 procent av företagen har samarbeten som pågått i 20 år eller längre. Svaren visar också på att det är vanligt med en gemensam specificering av transporttjänsten tillsammans med transportör, i synnerhet vad gäller transporttid och tidspresentation.

I gruppdiskussionen som följde diskuterades bland annat vilka för- och nackdelar det finns med långa relationer och vad som krävs för att uppnå fördelarna, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med långa respektive korta kontrakt, och hur fördelarna ska nås. Slutligen diskuterades hur förslag på innovativa lösningar från transportleverantörer kan uppmuntras.

Därefter diskuterades transportköparnas påverkan av covid-19-pandemin. Catrin Lammgård, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen på Göteborgs universitet, presenterade pandemins effekter vi hittills sett på godsflödena. Den förutspådda nedgången (6 oktober 2020) i världshandeln är 9,2 procent. I en enkätundersökning av GlobeScan i april-maj 2020 konstaterades att 50 % av företagen uppgav att deras hållbarhetsaktiviteter kommer att minska de närmaste 12 månaderna. I en enkät under maj-juni 2020 sammanställde SustainAbility leaders 2020 ett antal råd till företag för att öka dess motståndskraft mot framtida ”systemchocker”.
Råden löd:
  1. Stärk de hållbara investeringarna (dvs miljö, socialt och bolagsstyrning).
  2. Se över affärsmodeller och försörjningskedjor med fokus på hållbarhet och långsiktiga prioriteringar.
  3. Det är allt viktigare med riskhantering och ”continuity planning” när det blir avbrott i försörjningskedjan.

Effekterna av covid-19-pandemin på transportinköpet och hur det påverkat företagens prioriteringar diskuterades i mindre grupper. Deltagarna svarade också på frågan om vad som blivit mer prioriterat på grund av pandemin. Svaren visar att de viktigaste förändringar är att arbeta med robusta försörjningskedjor och nya transportlösningar i samarbete med transportörer.


Page manager Published: Wed 17 Feb 2021.