News: Centre Northern LEADhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNews related to Chalmers University of TechnologySat, 31 Jul 2021 20:53:02 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Valkommen-till-Transporteffektivitetsdagen-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Valkommen-till-Transporteffektivitetsdagen-2021.aspxVälkommen till Transporteffektivitetsdagen 2021<p><b>​Den 25 augusti är det tioårsjubileum för Transporteffektivitetsdagen - det kommer uppmärksammas under årets konferens med visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar, spännande föredrag av forskare och andra experter. Temat för dagen kommer vara Cirkulära försörjningskedjor!</b></p>​Agenda:<br /><br />09.00 - 09.15  Catrin Lammgård, Northern LEAD &amp; Kristoffer Skjutare, CLOSER hälsar välkomna och inleder<br /><br />    Öppningstal - Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna<br /><br />09.15 - 10.15 Risks and Disruptions in the Supply Chain - Focus on Covid-19 and the Recent Suez Incident (presentationer på engelska och paneldialog på svenska)<br /><br />    A general overview - Ceren Altuntaş Vural, Chalmers<br />    Perspective from a Container Logistics Company - Sophie Krönlein, Maersk<br />    Paneldialog med forskare och aktörer från industrin<br /><br />10.15 - 10.30 Bensträckare<br /><br />10.30 - 11.30 Cirkulära matförsörjningskedjor<br /><br />    Vad är cirkulära matförsörjningskedjor? - Kristina Liljestrand, Chalmers Industriteknik, Arni Halldorsson, Chalmers<br />    Hållbart matsystem - Philip Axelsson, Nordish market<br />    Paneldialog med forskare och aktörer från industrin<br /><br />11.30 - 13.00 Lunch<br /><br />13.00 - 13.10 TREFF tio år - Anna Björkman, CLOSER<br /><br />13.10 - 14.10 Sustainable Logistics (engelska)<br /><br />    Keynote speaker Prof. Alan McKinnon, Discussant Prof. Michael Browne, Göteborgs Universitet<br /><br />14.10    Summering<br /><br /><div><em>Agendan kommer uppdateras!</em></div> <div><br /></div> <div><a href="https://sv-se.invajo.com/event/closer%2cnorthernleadregionj%C3%B6nk%C3%B6pingsl%C3%A4n/transporteffektivitetsdagen2021" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Välkommen att anmäla dig här</a></div> <div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><em>Se film om 10 år med TREFF:</em><br /> </div> Tue, 22 Jun 2021 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Man-inser-vardet-av-nara-och-langvariga-relationer-i-tuffa-tider.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Man-inser-vardet-av-nara-och-langvariga-relationer-i-tuffa-tider.aspx"Man inser värdet av nära och långvariga relationer i tuffa tider"<p><b>​Transportinköpspanelen anordnade den 18 november 2020 en workshop med temat Samarbete för effektivare transportinköp i en föränderlig omvärld. Längd, former och effekter av relationer diskuterades och en del av workshopen ägnades åt situationen under covid-19-pandemin. De flesta medverkande företagen uppgav att transporterna kunnat genomföras utan större störningar, även om det stundtals inneburit hårt arbete. En av orsakerna som nämndes till god hantering under pandemin var nära och långvariga relationer med transportörerna.</b></p><div>​På workshopen berättade Elin Petersson och Gustav Vesterlund från Elgiganten Logistik om deras arbete kring långsiktiga samarbeten inom logistik. År 2013 fattade Elgigantens koncern beslut om att som varuägare ta ansvar och verka för att förändra branschen genom att ställa högre krav på samarbetspartners och investera mer långsiktigt i affärerna. Konceptet blev ”logistik med hjärtat” som fokuserar på CSR-frågor som miljö och hållbarhet, formella arbetsvillkor och social arbetsmiljö. </div> <br />John Gabrielsson från Foodla berättade om två växande trender, den mycket kraftiga ökningen av lokala matproducenter och e-handel med olika typer av matprodukter. Foodla är bryggan som kopplar lokala matproducenter till butikerna. Slutsatsen var att de som har mest kunskap om slutkunderna och befintlig distribution har en marknadsfördel, och det är inte nödvändigt att själv äga produkterna. <br /><div><br /></div> <div>Linda Styhre från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en kort bakgrund till Transportinköpspanelens enkätstudier som genomförs vartannat år sedan 2012. Dan Andersson, docent på Chalmers, presenterade resultat från enkätundersökningen kring transportavtal och relationer. Resultatet visar att 81 procent av företagen har långsiktiga avtal, därav 25 procent av företagen har samarbeten som pågått i 20 år eller längre. Svaren visar också på att det är vanligt med en gemensam specificering av transporttjänsten tillsammans med transportör, i synnerhet vad gäller transporttid och tidspresentation. </div> <div><br /></div> <div>I gruppdiskussionen som följde diskuterades bland annat vilka för- och nackdelar det finns med långa relationer och vad som krävs för att uppnå fördelarna, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med långa respektive korta kontrakt, och hur fördelarna ska nås. Slutligen diskuterades hur förslag på innovativa lösningar från transportleverantörer kan uppmuntras.</div> <div><br /></div> <div>Därefter diskuterades transportköparnas påverkan av covid-19-pandemin. Catrin Lammgård, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen på Göteborgs universitet, presenterade pandemins effekter vi hittills sett på godsflödena. Den förutspådda nedgången (6 oktober 2020) i världshandeln är 9,2 procent. I en enkätundersökning av GlobeScan i april-maj 2020 konstaterades att 50 % av företagen uppgav att deras hållbarhetsaktiviteter kommer att minska de närmaste 12 månaderna. I en enkät under maj-juni 2020 sammanställde SustainAbility leaders 2020 ett antal råd till företag för att öka dess motståndskraft mot framtida ”systemchocker”. <br /></div> <div>Råden löd:</div> <ol><li>Stärk de hållbara investeringarna (dvs miljö, socialt och bolagsstyrning).</li> <li>Se över affärsmodeller och försörjningskedjor med fokus på hållbarhet och långsiktiga prioriteringar.</li> <li>Det är allt viktigare med riskhantering och ”continuity planning” när det blir avbrott i försörjningskedjan.</li></ol> <div><br /></div> <div>Effekterna av covid-19-pandemin på transportinköpet och hur det påverkat företagens prioriteringar diskuterades i mindre grupper. Deltagarna svarade också på frågan om vad som blivit mer prioriterat på grund av pandemin. Svaren visar att de viktigaste förändringar är att arbeta med robusta försörjningskedjor och nya transportlösningar i samarbete med transportörer. </div> <br />Wed, 17 Feb 2021 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Cooperation-for-effective-transport-purchasing-in-a-changing-world.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Cooperation-for-effective-transport-purchasing-in-a-changing-world.aspxCooperation for effective transport purchasing in a changing world<p><b>​“It is in rough times you understand the value of close and long-term relations”The workshop arranged by the Transport Purchasing Panel, 18 November 2020, had the theme Cooperation for effective transport purchasing in a changing world. Length, forms and effects of relations were discussed, and part of the workshop was dedicated to the situation amid covid-19. Somewhat surprisingly, all companies seemed to have managed the situation without too many disruptions, although it has been hard work. They partly dedicated this to close and long-term relations with the transport service providers.</b></p>​The <a href="/en/centres/lead/TransportPurchasingPanel/Pages/default.aspx">Transport Purchasing Panel</a>'s workshop theme 2020 was collaboration for more effective transport purchasing in a changing world. The workshop was held online on 18 November, when researchers and industry met to share knowledge and discuss how transport purchasing may contribute to efficient and sustainable transport. It was concluded that the purchasing process and relations between actors becomes increasingly important as events such as covid-19 and more strict environmental requirements and goals changes the conditions in logistics. <br /><br />The representatives from Elgiganten, Elin Petersson and Gustav Vesterlund, distribution specialists at Elgiganten Logistik, delivered an inspirational speech about their work on long-term collaborations in logistics. In 2013, Elgiganten decided to take more responsibility as a product owner and work to change the transport industry by placing higher demands on partners and investing more in long term business relations. The developed concept was labelled &quot;Logistics with the heart&quot; and focuses on CSR issues such as formal working conditions and social work environment. The concept meant a shift in transport providers, where Elgiganten nowadays are working directly with rather many haulers instead of a few forwarders. Interestingly, by help of the haulers, they had also been able to arrange horizontal collaboration.<br /><br />John Gabrielsson from Foodla shared his thoughts about two growing trends. One is the exponential increase in local food producers and another is the fast-growing trend of e-commerce for all types of food products. Foodla aim to bridge and connect local producers to the stores that offer products to consumers. The conclusion was that those who have the most knowledge about the end customers and existing distribution will be the winners. A certain &quot;Amazonification&quot; has taken place, meaning that those who sell the products do not have to own them. <br /><br />Linda Styhre from IVL Swedish Environmental Institute gave background and brief results from the Transport Purchasing Panel's survey in previous years and described the work with the survey sent out 2020. Dan Andersson, associate professor at Chalmers, presented results from the survey on transport agreements and relationships. Analysis of the survey answers shows that 81 percent of the respondents have long-term agreements and 25 percent of the companies have collaborations that have lasted for 20 years or more. The largest agreement in terms of value covers 45 percent of the purchased transport volume. The answers also show that it is common to have a common specification of the transport service, where 48 percent specify the service together with the carrier for at least one of the areas &quot;transport mode&quot; and &quot;time precision&quot;. In the group discussion that followed, pros and cons of long-term relationships was brought up, together with discussions on how to realize benefits from the relations and how to govern this in the contracts.<br /><br />No workshop in 2020 can be held without including the game changer that the covid-19 pandemic is. Catrin Lammgård, senior lecturer at the Department of Business Administration at the University of Gothenburg, presented the effects we have seen so far on freight transport during the covid-19 pandemic. The predicted decline in world trade is 9.2 percent (October 6, 2020). In a <a href="https://globescan.com/2020-sustainability-leaders-report/">GlobeScan survey </a>in April-May 2020 it was found that 50% of the companies stated that their sustainability activities will decrease in the next 12 months. The effects of the covid-19 pandemic on transport purchases, logistics operations and priorities were discussed in smaller groups. Robustness and the ability to develop new transport solutions showed to be have grown in importance due to the pandemic. However, there had been very few instances of severe disruptions, proving the great flexibility inherent in the transport systems and among the actors.<br />Fri, 27 Nov 2020 12:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Aurora-partnership-within-urban-freight.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Aurora-partnership-within-urban-freight.aspxAurora partnership within urban freight<p><b>The Urban Freight Platform has formed a new partnership - Aurora Urban Freight - that brings together cutting-edge work from the Urban Freight Lab at the University of Washington in Seattle, the Urban Freight Platform in Gothenburg, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, and the Norwegian-based research institute SINTEF.</b></p><p>Urban Freight Lab in Seattle is an innovative public-private partnership connecting delivery services, public agencies and researchers. Norwegian University of Science in Trondheim and Technology and the Norwegian-based SINTEF add to the partnership's strength in researching last-mile delivery and sustainable urban logistics. <br /><br />The goals are to increase awareness of cultural influences in freight research and project implementation, promote transferability of research across borders, develop shared research methods and tools that can be applied in multiple contexts, and provide opportunities for student exchange. The partnership will allow for deeper understanding of the influences of cultural factors and local governance structures on urban freight performance and methods of improvement. Understanding these differences will aid researchers in developing context-sensitive solutions. Further, the partnership aims to facilitate collaboration between Scandinavian and North American freight researchers through student exchanges, joint conferences, collaborative papers, etc.<br /><br />The Valle program at the University of Washington provides a unique opportunity for student exchange between the University of Washington and Scandinavian countries. Through this program, Aurora Freight will provide an ongoing structure of research and advising on urban freight topics, allowing students to get involved in well-developed projects supported by deep personal connections amongst advising faculty and researchers. <br /></p> <p><a href="/en/centres/lead/urbanfreightplatform/masterstudents/Pages/default.aspx"><br />More about student opportunities on the UFP website</a><br /></p> <p><a href="https://sites.google.com/uw.edu/aurora-urban-freight/">Read more on the Aurora website </a><br /></p>Wed, 28 Oct 2020 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Transporteffektivitetsdagen-2020-fokuserade-pa-framtiden.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Transporteffektivitetsdagen-2020-fokuserade-pa-framtiden.aspxTransporteffektivitetsdagen 2020 fokuserade på framtiden<p><b>​Transporteffektivitetsdagen 2020 (TREFF) samlade drygt 250 personer online från 140 organisationer runt om i Sverige. Med temat &quot;möjliggörare för transporteffektivitet&quot; presenterades visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och spännande nyheter. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde dagen med att uppmana transport-Sverige att fortsätta samarbeta, effektivisera och nätverka. </b></p><div>TREFF 2020 arrangerades som ett online-event av logistikforskningscentret Northern LEAD vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, CLOSER vid Lindholmen Science Park samt Region Jönköpings län. <br /></div> <div><span><div><span><img src="https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/bilder/bild_agneta_webb.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:120px;height:148px" /></span> </div></span> </div> <div>Vi frågade några som deltog vad de tyckte om dagen. <br /><br />– Som vanligt en mycket innehållsrik och intressant konferens. Det fungerade dessutom utmärkt att mötas digitalt, säger <strong>Agneta Wargsjö</strong>, Trafikverket, men även Trafikverkets representant i CLOSERs styrelse. <br /><br /><span></span>– Transporteffektivitetsdagen 2020 kick-startade hösten med ett gäng handlingskraftiga och intressanta diskussioner kring transporteffektivitet. <span><span></span></span>Det bästa med TREFF tycker jag är att det är stort fokus på vad som händer, vad som inte händer och hur vi ska arbeta i praktiken med frågorna framåt. Det innebär att man kan ta med sig många lärdomar från dagen som faktiskt är praktiska och inte bara tagna ur teorier.<span><span><span><span><img src="https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/bilder/lindholmen_josephine.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:120px;height:148px" /></span></span></span></span> Jag tycker att TREFF lyckas lyfta samtliga transportslag och vikten av att vi framåt arbetar med utvecklingen av alla dessa, vilket dessutom behöver kombineras med innovativa lösningar som ännu inte tillämpas. <span><span><span></span></span></span>Genom presentationerna fick vi både en utblick kring EUs satsningar framåt  genom deras Green Deal och DB Schenkers trendspaning, berätta<strong>r Josephine Darlington</strong>, projektledare, CLOSER som dessutom koordinerat TREFF från CLOSERs sida.<br /><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://closer.lindholmen.se/nyheter/transporteffektivitetsdagen-2020-med-fokus-pa-framtiden">Samtliga presentationer från dagen hittar du här</a> <br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><em>Text och foto: via CLOSER</em><br /></div> Fri, 11 Sep 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Logistics-of-the-Future-at-TREFF.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Logistics-of-the-Future-at-TREFF.aspxLogistics of the Future at TREFF<p><b>​On 26 August, it's time for TREFF 2020. Erik Wirsing, Vice President of Global Innovation at DB Schenker, will be one of the speakers. His presentation will be about how digitization and new technologies will affect the logistics of the future. </b></p><div>​We interviewed Erik to get to know him before the event.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Tell us about your background!</h3> <div>– As the Vice President of Global Innovation at DB Schenker, I am responsible for all global innovation activities. Since 1999 I have been working for DB Schenker and held several positions in Business Excellence, IT, and Cross-Functional Services. Reporting to the CDO of DB Schenker, I am focusing on future research, the effects of trends such as digitization, 3D-printing, electric mobility, autonomous driving, research &amp; development, co-operations with start-ups, as well as the DB Schenker Enterprise Lab for Logistics and Digitization – with an open innovation approach. For me, curiosity, and an open mindset are the key ingredients to get a bit better every day. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">What will your presentation “Logistics of the future” be about?</h3> <div>– With my presentation I would like to give an insight into how logistics will change in the future and what has already changed. Digitalization and new technologies such as IoT, Artificial Intelligence, 5G, Augmented Reality or 3D printing have a strong impact on the supply chains worldwide and will revolutionize them. However, this also creates challenges for logistics. Due to new business models, new competitors such as start-ups or the current Covid-19 pandemic, the logistics sector has to adapt and react quickly to new situations and circumstances. An agile and digitalized working environment is the key to remain competitive.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Why are innovations important to the global logistics system?</h3> <div>– Innovative technologies are changing the global business relations. Ever increasing and specific customer demands, new buying habits, the demand for CO2-free solutions etc.is impacting the global logistic system. Therefore, efficient transport management systems, data analytics, Internet-of-Things, 3D printing, Artificial Intelligence, alternative fuel vehicles etc. are technological advancements that will take logistics &amp; supply chain systems to the next level. Innovative solutions are being used to provide faster and reliable delivery services with more options for the customer by also providing sustainable solutions.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What are the key impacts to the global logistics system caused by Covid-19?</h3> <div>– As a global logistics service provider, the worldwide pandemic mainly confronted us with collapsing transport capacities, strict restrictions on the movement of goods and border crossings, changing delivery times and prices. Customers could no longer handle goods or had to wait a very long time for delivery. An agile and continuous control of the transport management was and still is crucial to remain operative in an uncertain time like this.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Why is open innovation and collaboration important for organizations such as DB Schenker? </h3> <div>– Through open innovation and collaboration, it is possible to exchange knowledge and work together. This is particularly important in order to accelerate internal innovations or to expand markets for the external use of innovations. For organizations such as DB Schenker, this is one way of expanding the innovation base and thus business activities through the targeted use of external knowledge sources. We at DB Schenker apply this, for example, through our Research Lab in cooperation with the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics, or through collaboration with universities and start-ups.</div> <div><br /></div> <div><em>TREFF is arranged by CLOSER, Northern Lead and Region Jönköpings län as a digital event this year.</em><br /><strong><a href="https://sv-se.invajo.com/event/regionj%c3%b6nk%c3%b6pingsl%c3%a4n%2cclosernorthernlead/treff2020" target="_blank">Read more about TREFF 2020 on 26 August and welcome to register! </a></strong><br /></div> <div><br /></div> <div><em>Photo: via DB Schenker</em><br /><em>Text: via CLOSER</em><br /><br /></div>Wed, 19 Aug 2020 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/EUs-nya-klimatagenda-lyfts-upp-under-TREFF.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/EUs-nya-klimatagenda-lyfts-upp-under-TREFF.aspxEU:s nya klimatagenda lyfts upp under TREFF<p><b>​Den 26 augusti är det dags för Transporteffektivitetsdagen 2020. Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommisionen i Sverige, kommer vara en av talarna. Hon kommer prata om EU:s nya klimatagenda som handlar om att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050.</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​Vad är din bakgrund?</h3> <div>– Jag har arbetat med EU-frågor sedan Sverige blev medlem 1995 – men från lite olika utkiksplatser. Jag har arbetat för UD på den svenska representationen i Bryssel, i EU-kommissionen i Bryssel, på statsrådsberedningen i Stockholm och nu senast som chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm. Det har varit väldigt givande arbetsplatser på många olika sätt; dels för att man lär sig enormt mycket om olika samhällsområden, dels för att det är fascinerande att följa hur EU-samarbetet utvecklas hela tiden – inte sällan genom olika kriser som samarbetet genomgår. Kriserna leder ofta till att samarbetet utvidgas och förstärks.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Berätta om din presentation &quot;Den gröna given - EU:s nya klimatagenda&quot;!</h3> <div>– Vi har sedan den 1 december 2019 en ny EU-kommission och ordförande Ursula von der Leyen. En av hennes främsta prioriteringar är att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050. I min presentation kommer jag att berätta om kommissionens förslag hur detta ska gå till. Det handlar om allt från att en skärpning av reduktionen av växthusgasutsläpp till 2030 (åtminstone 50% och mot 55%), en utvidgning av handeln med utsläppsrätter (ETS) till sjöfart och flyg, renovering av byggnader, striktare avgasstandarder till hur denna gröna omställning ska finansieras. Transportsektorn är en mycket viktig del av omställningen. EU:s transportsektor står idag för 25% av utsläppen.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Varför tycker du det är viktigt att vara en del av en konferens som TREFF?</h3> <div>– Jag tycker att det är jätteroligt och viktigt att ni belyser EU:s arbete på detta område eftersom transportsektorn kommer att påverkas av mycket ny EU-lagstiftning de kommande åren till följd just av den gröna omställning som pågår. Förhoppningsvis kan det leda till ytterligare utbyte av idéer och erfarenheter som kan forma den nya lagstiftning som nu håller på att utarbetas av mina kollegor i Bryssel. Vårt kontor i Stockholm har just till uppgift att berätta om vad som är på gång inom olika samhällssektorer inom EU-samarbetet och kan också förmedla ytterligare kontakter till experter som finns på olika avdelningar inom EU-kommissionen. <br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vad är EU-kommissionens tankar kring Covid-19-pandemin?   </h3> <div>– Det är en enorm tragedi att denna pandemi drabbat oss så hårt och att så många människoliv har gått förlorade. Det känns både overkligt och otroligt sorgligt. EU-samarbetet har inte någon beslutsbefogenhet vad gäller folkhälsa eller sjukvård, men har ändå försökt komplettera de nationella insatserna med vissa gemensamma upphandlingar av t.ex. skyddsutrustning. Vi är också med och leder ett globalt samarbete för att snabba på framtagandet av ett vaccin. På det ekonomiska området har vi större möjligheter att agera eftersom här har vi rätt att lägga fram förslag. Så har vi lagt fram ett förslag om en stor ekonomisk återhämtningsplan för att få igång Europas ekonomier igen och undvika att vi hamnar i en fortsatt djup ekonomisk kris. Detta är inte minst viktigt för ett så exportberoende land som Sverige. Hälften av vår BNP kommer från handel och 2/3 av denna är med övriga EU. Så svenska jobb och svensk välfärd är helt beroende av att Europa öppnar upp igen och börjar producera och konsumera som vanligt.</div> <div> <br /></div> <div><div><em>TREFF arrangeras av CLOSER, Northern Lead och Region Jönköpings län och genomförts i år helt och hållet digitalt.</em></div> <div><strong>Läs mer om digitala <a href="https://sv-se.invajo.com/event/regionj%c3%b6nk%c3%b6pingsl%c3%a4n%2cclosernorthernlead/treff2020" target="_blank">TREFF den 26 augusti 2020 och anmäl dig här!</a><a href="https://sv-se.invajo.com/events/welcome/id/e1c520c0-1a82-11ea-a882-c397d6a2cbbc"><span style="display:inline-block"></span></a></strong></div> <br /></div> <div><em>Bild: EU-Kommisionen</em></div> <em> </em><div><em>Text: via CLOSER</em></div>Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Relevant-information-at-terminals-can-improve-freight-transports.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Relevant-information-at-terminals-can-improve-freight-transports.aspxRelevant information at terminals can improve freight transports<p><b>​Only the relevant information – in the precise right moment. Effective access processes can improve the flow at freight terminals with intermodal transports, where different modes of transport are used. This is shown in Stefan Jacobsson's new doctoral thesis. The result indicates less queues and reduced emissions, which can contribute to more sustainable freight transports.</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​What challenges do you focus on in your research?</h3> <div>“A pivotal element in the transport industry, intermodal freight transport, is rather complex due to the numerous transport modes and actors involved. Terminal operators in intermodal freight transport face major challenges to provide seamless flows of containers via their terminals. Seamless flows are achievable by bridging gaps between large-scale transport operators, e.g. shipping lines, and small-scale transport operators, e.g. road hauliers and rail operators.”</div> <h3 class="chalmersElement-H3">How do you address the problem?</h3> <div>“Those gaps can be bridged with effective access processes. This mean the exchange of the right information at the right time, to achieve improved resources utilisation and activity performance in involved terminal- and transport processes. With effective access processes, wait times for trucks and trains at terminals can be decreased as well as the right containers at the right time can be accessed.” <br /></div> <div><br /></div> <div>“By applying the access processes, small-scale transport operators can receive effective access to containers in terminals. An effective access process can be achieved when transport resources – such as trucks and truck drivers – can be managed together with terminal resources – such as so called straddle carriers and straddle carrier drivers. In this thesis, such management is termed “access management”.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What were the main findings of your research? </h3> <div>“Terminal- and transport processes can be effective with decreased wait times for trucks and trains at terminals and with access to the right containers at the right times if actors involved are willing to apply five identified access management services presented in the thesis. Those services are able to share and/or exchange information.”</div> <div> </div> <div>“My research indicates that only a subset of information attributes is necessary to be exchanged for effective access management. This result can question the “Big Data” concept whereas much information as possible should be exchanged. Instead, actors involved need only to exchange relevant information. For example, road hauliers and rail operators need to in advance inform the terminal operators about what and at what time the containers are to be picked up or dropped off. With this information, the terminal operators can effectively prepare the arrivals of the trucks and trains that in turn can lead to seamless flow of containers through the terminals.” <br /></div> <div><br /></div> <div>“My research shows that if the road hauliers and rail operators can share this information 1 week, 1 day and 2 hours before the arrivals of the trucks and trains, the terminal operators are able to make the preparations in the best way and effective access management can be achieved. Moreover, by sharing this information, the resources can be utilised effectively and the activities in the terminal- and transport processes can be performed effectively.“</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What do you hope your research will lead to?</h3> <div>“I hope that my research can lead to increased understanding about how effective access management can be achieved. Namely, I hope that the frameworks developed in this thesis can be applied and further developed to be adopted in other settings, e.g. in other terminals. I also hope that my research can lead to increased understanding for actors involved about how they can apply the five identified access management services and how these services have different abilities in sharing and exchanging information that in turn have different abilities in contributing to effective access management.”</div> <div> </div> <div>“With increased understanding and the application of those frameworks as well as the five identified access management services, seamless flows of containers through the terminals may be achieved that in turn can lead to decreased wait time for trucks and trains at terminals that in turn can lead to reduced queuing and emissions that in turn can lead to a more sustainable intermodal freight transport system.”</div> <div><br /><br /></div> <div> </div> <div><em>Text compilation: Daniel Karlsson</em></div> <div><em></em><br /></div> <div> </div> <div><a href="/en/departments/tme/news/Pages/New-research-demonstrated-at-Logistik-Transport.aspx">See film from trade fair Logistik &amp; Transport 2019</a> where Stefan Jacobsson presents the project DREAMIT, Digital Accesshantering i Realtid för Intermodala Transporter</div> <div> </div> <div>Read the thesis <a href="https://research.chalmers.se/en/publication/?id=516958">”Access management for road hauliers and rail operators in intermodal freight terminals” <br /></a></div> <div><br /><a href="https://research.chalmers.se/en/publication/?id=516958"></a></div> <div>The thesis defence will be online on Zoom, 17 June 2020 at 13.15, <a href="https://research.chalmers.se/en/publication/?id=516958">find link here</a></div> <div><br />More about industrial PhD <a href="/en/Staff/Pages/stefan-jacobsson.aspx">Stefan Jacobsson</a></div> <div><br /></div> <div> </div>Wed, 10 Jun 2020 09:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Transporteffektivitet-ur-olika-perspektiv-lyfts-upp-under-TREFF-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Transporteffektivitet-ur-olika-perspektiv-lyfts-upp-under-TREFF-2020.aspxTransporteffektivitet ur olika perspektiv lyfts upp under TREFF 2020<p><b>​Möt en av föreläsarna på årets upplaga av Transporteffektivitetsdagen den 26 augusti, som för första gången kommer hållas som ett online-event. Rickard Gegö är VD på Sveriges Åkeriföretag och kommer tala om transporteffektivitet ur olika aktörers perspektiv.</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​Vem är du och vad jobbar du med?</h3> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">–</span> Mitt namn är Rickard Gegö och är VD på Sveriges Åkeriföretag. Är i grunden beteendevetare med stort intresse för utmaningar, nya som gamla. Jag är även intresserad av vandring, natur, resor och flugfiske. Anser att företagare är hjältar och är därför inte särskilt förtjust i den missunnsamhet som ligger i Jantelagen.</div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">– </span>Sveriges Åkeriföretag organiserar ca 5300 åkerier, i huvudsak tung yrkesmässig godstrafik på väg, med ca 37.000 fordon. Vi finns i hela landet och har ett kontor i Bryssel som vi delar tillsammans med Norge, Danmark och Finland. Genom Brysselkontoret har vi även nära samarbete med Frankrike och Tyskland.</div> <div> </div> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">–</span> Vi jobbar med några av branschens viktigaste frågor som är kompetensförsörjningen, omställningen till fossilfrihet, tillgången på biodrivmedel, lönsamhet och konkurrenskraft, trafiksäkerhet och att transportupphandlingarna av godstrafik sker genom fairtransport.se.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Varför tycker du det är viktigt att vara en del av en konferens som TREFF?</h3> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">–</span> Det är viktigt att vara en del av konferensen för att klimatomställningen kräver privat och offentlig samverkan. Vi anser att vi som representerar vägtrafiken har en viktig roll att spela i denna omställning. Alla transportslag behövs och är komplementära till varandra. En helhetssyn krävs och jag tycker det är viktigt att Sverige behåller sin position med logistik i världsklass. Klimatomställningen är ingen trend utan en verklig och faktabaserad sanning som faktiskt går att göra någonting åt med ett gott ledarskap och gemensamma ansträngningar. Den kommer dock inte hända av sig själv utan kräver systemförändringar.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vad kommer du tala om under TREFF?</h3> <div><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif">–</span> Jag tillsammans med transportkollegor ska prata om transporteffektivitet ur olika aktörers perspektiv. Vad görs och vad kan vi göra för att underlätta en ökad effektivitet? Vilka är det lågt hängande frukterna, vad kan vi redan nu göra och vad behöver vi hjälp med från det offentliga?</div> <div> </div> <div><br /></div> <div><div><em>TREFF arrangeras av CLOSER, Northern Lead och Region Jönköpings län och genomförts i år helt och hållet digitalt.</em></div> <div><strong>Läs mer om digitala <a href="https://sv-se.invajo.com/event/regionj%c3%b6nk%c3%b6pingsl%c3%a4n%2cclosernorthernlead/treff2020" target="_blank">TREFF den 26 augusti 2020 och anmäl dig här!</a><a href="https://sv-se.invajo.com/event/regionj%c3%b6nk%c3%b6pingsl%c3%a4n%2cclosernorthernlead/treff2020" target="_blank"><span style="display:inline-block"></span></a></strong></div> <strong><a href="https://sv-se.invajo.com/events/welcome/id/e1c520c0-1a82-11ea-a882-c397d6a2cbbc"></a></strong><em><br /><span></span>Text via CLOSER</em></div> <div> </div>Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/The-Sustainability-and-Competitiveness-of-European-Short-Sea-Shipping.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/The-Sustainability-and-Competitiveness-of-European-Short-Sea-Shipping.aspxThe Sustainability and Competitiveness of European Short-Sea Shipping<p><b>​Zeeshan Raza at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg, has just defended his doctoral thesis on Europe’s short sea shipping (SSS) industry, an industry which has been exposed to a plethora of environmental regulations in the past several years.</b></p><div>​<span><img src="/en/centres/lead/PublishingImages/zeeshan.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /></span>The need for additional resources in order to comply with those regulations has adversely affected the competitiveness of SSS against unimodal road haulage. Furthermore, despite extensive support from the European Comission in promoting the use of SSS as an alternative to road haulage, the market share of SSS remains low.<br /></div> <br />Zeeshan's research provides insights into some factors especially slow steaming, collaboration and green innovations affecting the environmental sustainability and competitiveness of European SSS in the context of environmental regulations and EU policy promoting SSS.<br /><br />The findings of Zeeshan's research indicate, that for the roll on, roll off (RoRo) and roll on, roll off cargo and passenger transport (RoPax) sectors of SSS, bunker prices, rigorous competition and, above all, different service quality requirements in terms of total transit time, frequency, reliability and the convenience of departure and arrival times significantly restrict slow steaming’s potential implementation. Therefore, managers of RoRo and RoPax companies should focus on increasing port efficiency and saving time at port to support the application of slow steaming without compromising total lead times.<br /><br />Furthermore, the intermodal integration of different modes of freight transport and strategic collaboration among cargo owners, ship operators and forwarding agents might enhance system efficiency, as well as reduce lead times, emissions and costs per unit of output, and thereby generate additional revenues for all stakeholders involved.<br /><br />Results from the research further show that green innovations in technology, including ones related to energy efficiency, bear a strong impact on firms’ economic and environmental performance of SSS firms.<br /><br />However, entirely optional use of technical and operational measures is not likely to engender the sort of environmentally friendly improvements needed to clean up the industry, meaning that other types of mitigatory measures (e.g. regulations) may be the last remaining recourse for reducing the externalities of SSS.<br /><br /><div>Before devising and implementing new regulations, policymakers such as the IMO and the EC should weigh the environmental benefits possible from regulation against possible overall effects for the entire transport system. In addition to using regulations (i.e. “sticks”), policymakers should consider providing incentives (i.e. “carrots”) to SSS companies as a means to encourage desired environmental outcomes and promote innovations and collaboration.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63439">Read the thesis</a><br /></div> Fri, 24 Apr 2020 10:00:00 +0200https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/New-approaches-for-improving-the-value-of-solutions-in-business-networks.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/New-approaches-for-improving-the-value-of-solutions-in-business-networks.aspxNew approaches for improving the value of solutions in business networks<p><b>​An interaction-centric approach to solutions – where actors jointly organise their activities and resources – could improve both the efficiency and value of the solutions. This is a key conclusion of Klas Hedvall’s doctoral thesis. With the focus on maintenance for heavy vehicles, he recommends the various actors of the transport industry to coordinate their solutions in order to improve the efficiency of vehicle maintenance, vehicle utilisation, and road transport.</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​What challenges do you focus on your research?</h3> <div>“Firms are interconnected by business relationships and form business networks. In these business networks, firms interact to develop, sell, purchase, and use solutions. They also influence each other through linking activities and combining resources across firm boundaries, resulting in that solutions become connected and interdependent. As a consequence, changes to a solution at one end of the business network may drive the need for changes to other solutions elsewhere in the network. The efficiency, effectiveness, and value of a solution therefore also depend on other solutions connected to it.”</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> How are you aiming to address or solve the problem?</h3> <div>“Through my research, which draws from an interorganisational perspective, I study the structures and mechanisms resulting in the interconnectedness and interdependencies among solutions. With a better understanding of those structures and dynamics, we could establish a clearer view of how firms jointly could cooperate to improve the value of solutions.”</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> What were the main findings?</h3> <div>“The business network I have studied provides ample examples of how interconnected firms influence each other, resulting in that solutions developed, deployed and used to become connected and interdependent. Therefore, a key conclusion of my research is that an interaction-centric approach to solutions, where actors jointly organise the activities and resources involved in connected solutions, could improve the efficiency and value of solutions.”</div> <div> </div> <div>“The empirical focus for my research is maintenance solutions for heavy vehicles used for road transport. The findings highlight that the activities and resources involved in maintenance solutions are connected to the activities and resources of other solutions, such as the transport of goods. For that reason, the thesis recommends hauliers, transport buyers, vehicle manufacturers, and workshops to jointly coordinate solutions in order to improve the efficiency of vehicle maintenance, vehicle utilisation, and road transport.”</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> What do you hope your research will lead to?</h3> <div>“My research aims to further the current understandings about solutions in business networks. The conceptual model developed in the thesis will hopefully inspire new perspectives in the scholarly discussion concerning solutions. The model highlights how notions such as organising and value of solutions in business networks could be differently understood and approached when applying an interorganisational and interactive perspective.”</div> <div> </div> <div>“The thesis and its conceptual model also shed light on the challenges faced by managers involved in developing, deploying and using solutions in business networks. The results of my research points to that the interaction of firms is crucial when managers strive to improve the efficiency and value of solutions. The research reported in the thesis could thus hopefully inspire managers in the industry to apply different approaches to solutions. For the transport industry specifically, the aim is to support managers when striving to further improve the efficiency of vehicle utilisation and road transport through new approaches to vehicle maintenance.”</div> <div> </div> <div> </div> <div><em>Klas Hedvall is an industrial PhD from Volvo Group Trucks Technology.</em></div> <div> </div> <div><a href="/en/departments/tme/news/Pages/Klas-Hedvall-studies-effecient-maintenance.aspx">Further reading</a> on Klas Hedvall’s empirical research on heavy vehicle maintenance:</div> <div> </div> <div>Read the thesis <a href="https://research.chalmers.se/en/publication/?id=515634">“Conceptualising Solutions in Business Networks: The Case of Heavy Vehicle Maintenance”</a> </div> <div> </div> <div><a href="https://research.chalmers.se/en/publication/?id=515634">&gt;&gt; Klas Hedvall will defend his thesis on 25 March 2020 at 13.15. <br />The defence will be streamed online, please see information here &gt;&gt;</a><br />(see under Public defence - Online PhD defence)</div>Mon, 23 Mar 2020 14:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Northern-LEAD-Day-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Northern-LEAD-Day-2020.aspxNorthern LEAD Day 1 april 2020 <p><b>UPPSKJUTET – VI ÅTERKOMMER MED NYTT DATUM Rådande situation kring smittspridning och policies för detta i våra organisationer har gjort att vi beslutat skjuta upp eventet. Välkommen till en spännande halvdag där du får chansen att lyssna till de senaste forskningsrönen inom logistik, transport och Supply Chain. Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar sina forskningsresultat och du träffar som vanligt många gamla bekanta, eller knyter nya kontakter. Vi avslutar med en nätverkslunch. </b></p><div> </div> <div> </div> <div></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>När? </strong><span style="text-decoration:line-through">Onsdag 1 april 2020 kl 09.00-12.00 med efterföljande lunch </span><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Var?</strong> Volvosalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg <br /><strong>För vem?</strong> För dig som är intresserad av logistik och transport och arbetar på ett företag, en myndighet, högskola eller annan typ av organisation<br /><strong>Pris:</strong> Kostnadsfritt!<br /><strong>Språk:</strong> Presentationer på svenska och engelska</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span><strong style="text-decoration:line-through">Välkommen att anmäla dig här nedan! </strong><br /></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">PROGRAM:</h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><div> </div> </div> <em>08.30 KAFFE OCH MINGEL</em><br /><div><em><br /></em></div> <div><em>09.00 VÄLKOMNA</em></div>  <br /><strong>GABRIELLA GATENHOLM</strong><br />Circular economy: New requirements and tradeoffs on logistics services in after-market supply chains <br /><div><br /></div> <div><strong>SHAHRYAR SOROOSHIAN</strong></div> Facing multiple criteria decision making in supply chains and Logistics<br /><br /><div><strong>HAFEZ SHURRAB</strong></div> Taktisk planering I projektbaserad verksamhet<br /> <br /><em>10:00 PAUS</em><br /> <br /><strong>CATRIN LAMMGÅRD</strong><br />Hinder och möjligheter för överflyttning av gods från väg till sjö <br /><div><br /></div> <div><strong>IVAN SANCHEZ-DIAZ</strong></div> Directions for improving urban freight operations<br /><div><br /></div> <div><strong>JOHAN WOXENIUS</strong></div> Supply chain finance is not for everyone: Are logistics service providers willing to advance supply chain finance?<br /><br /><div><em>AVSLUTNING</em></div> <em> 12.00 LUNCH</em><br /><div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2" style="text-decoration:line-through"><span><span>ANMÄLAN:<br /></span></span></h2> <span style="text-decoration:line-through"> </span><div style="text-decoration:line-through"> </div> <span style="text-decoration:line-through"> </span><div style="text-decoration:line-through"> </div> <span style="text-decoration:line-through"> </span><div style="text-decoration:line-through"> </div> <span style="text-decoration:line-through"> </span><div><span style="text-decoration:line-through"><span><strong> <span></span></strong>(om formuläret inte visas, gå till <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/fc36dac9-fd63-4963-b030-de3941f9c16c" target="_blank">denna länk</a>)<span style="display:inline-block"></span></span></span><br /></div> <div> </div> <div> </div>Wed, 19 Feb 2020 11:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-can-logistics-systems-become-more-energy-efficient.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/How-can-logistics-systems-become-more-energy-efficient.aspxHow can logistics systems become more energy efficient?<p><b>​​In her doctoral thesis, Jessica Wehner studies how energy efficiency in logistics systems can be improved in order to contribute to an environmentally sustainable development. One conclusion is that the end consumer needs to be involved more actively in the logistics service creation.</b></p> <h3 class="chalmersElement-H3">What challenges do you focus on in your research?</h3> <div>​“A major challenge we face today is high greenhouse gas emissions that contribute to global warming. Logistics and its key activity – freight transport – stand for a large amount of fossil fuels and greenhouse gas emissions. Suggested approaches, such as new technologies, electrification and a shift to fossil-free fuels, are not enough to change our current logistics systems. Therefore, I focus on reducing the total energy consumption by improving energy efficiency in logistics systems.”<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">How do you aim to solve the problem with your research?</h3> <div>​“The overall environmental problem is addressed by expanding current understandings of how environmentally sustainable development can be reached by improving energy efficiency in logistics systems. Therefore, I study how structural characteristics shape energy efficiency in logistics systems, which initiatives can be taken by logistics key actor, namely the logistics service provider, and how customers can co-create logistics services that all contribute to improving energy efficiency in logistics systems.”</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What are the main findings? </h3> <div>​“The main findings include the identification of energy-efficient characteristics in the logistics fulfilment around the point of consumption. This means, I studied how goods can be distributed to private households and household waste can be collected from that same point in a more energy-efficient manner, for example by increasing the capacity utilisation. Furthermore, I studied what initiatives need to be taken by logistics service providers and how they can mature to environmentally sustainable providers. In addition, I revaluated the roles of the different actors in the logistics service triad and acknowledges that the end consumer needs to be involved more actively in the logistics service creation.”</div> <h3 class="chalmersElement-H3">What do you hope your research will lead to?</h3> <div>​“I hope my research can help to use less energy in logistics and contribute to environmental sustainability. Practical implications contain the maturation of the logistics industry, involvement of customers in the logistics services creation and the demonstration of tools to do so, such as the service blueprint. In addition, a theoretical contribution is the conceptualisation of energy efficiency as a value to providers and customers, that is co-created by both actors.”</div> <div> </div> <div><em>Text compilation: Daniel Karlsson<br /></em></div> <div><em></em><em>Photo: Carolina Pires Bertuol</em><br /><br /></div> <div>More about <a href="/en/staff/Pages/jessica-wehner.aspx">Jessica Wehner</a> </div> <div>Read the thesis <a href="https://research.chalmers.se/publication/514202">”Improving energy efficiency in logistics systems: On the road to environmental sustainability” </a></div>Mon, 13 Jan 2020 10:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/New-research-demonstrated-at-Logistik-Transport.aspxhttps://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/New-research-demonstrated-at-Logistik-Transport.aspxNew research demonstrated at Logistik & Transport<p><b>​​In early November, the trade fair Logistik &amp; Transport 2019 was organised at The Swedish Exhibition &amp; Congress Centre in Gothenburg. Together with the fair, the arena Future Lounge was arranged for the first time, where the Department of Technology Management and Economics presented current research projects.</b></p><div>Chalmers and the University of Gothenburg have a long tradition of participation at the Logistik &amp; Transport fair. This year the participation was further developed, and the traditional stand was supplemented with a completely new arena where research projects could be demonstrated to the visitors.</div> <div><br /></div> <div>In the Future Lounge, the projects DREAMIT (Digital Access Management in Real Time for Intermodal Transport) and AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly) were shown. In addition to the researchers, students from educations at the department participated and were able to provide fresh perspectives on current issues.<br /></div> <div><br /></div> <div>Read more about <a href="https://logistik.to/future-lounge/">Future Lounge</a> </div> Fri, 15 Nov 2019 07:00:00 +0100https://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Samverkan-i-fokus-under-Transportinkopspanelens-arliga-workshop.aspxhttps://www.chalmers.se/en/centres/lead/news/Pages/Samverkan-i-fokus-under-Transportinkopspanelens-arliga-workshop.aspxSamverkan i fokus under Transportinköpspanelens årliga workshop<p><b>​”Genom mer långsiktig samverkan, realiserat genom mycket längre avtal än vad som är brukligt, har vi lyckats skapa ett helt nytt transportupplägg som minskar både kostnader och miljöpåverkan. Nya och mycket mer effektiva fartyg kommer att kunna byggas och tas i drift”. Detta var budskapet från Ragnar Johansson, VD på Wallenius SOL, i en av de presentationer som hölls vid Transportinköpspanelens workshop den 23 september. Ska man i grunden ändra uppläggen i logistiksystemet krävs samverkan. </b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​Intern samverkan</h3> <div>Samverkan krävs dock inte bara mellan organisationer utan är väsentlig inom en organisation. Jens Lamberth, kategoriansvarig för transporter på Lantmännen, beskrev hur de arbetat fram en arbetsmodell för strategisk, taktisk och operationell samverkan inom företaget för att effektivisera sina transporter. Han berättade hur man inom koncernen kan ställa standardiserade krav, konsolidera kategorispecifika volymer och minska antalet leverantörer, bland annat för att ge ökad köpkraft.</div> <div><br /></div> <div>Under workshopen presenterades resultat gällande interna och externa samarbeten från Transportinköpspanelens senaste enkätstudie från 2018. Dan Andersson, docent på Chalmers, visade vilka funktioner som samarbetar internt kring ett transportinköp och vem som beslutar om trafikslag. Dan beskrev särskilt hur olika företag arbetar med att öka fyllnadsgraden, där det syns skillnader mellan branscher, där ”Handel och livsmedel” och ”Basindustri” arbetar mer med att öka fyllnadsgraden än ”Tillverkningsindustrin”.</div> <div><br /></div> <div>Sara Rogerson, forskare och projektledare på SSPA, beskrev behovet av samverkan och att arbeta mot gemensamma mål för att uppnå hög fyllnadsgrad. Detta innefattar till exempel att skapa förståelse för kundnytta och möjliga kostnadsbesparingar, och att säkerställa kunskapsnivån genom utbildning. Att följa upp fyllnadsgrad på ledningsnivå visar att det är en prioriterad fråga.</div> <div><br /></div> <div>I workshop-form diskuterades flera viktiga frågor med fokus på intern samverkan:</div> <div>•    Vilka är inblandade i beslut om transportinköp?</div> <div>•    Vilka funktioner borde vara inblandade i beslutet?</div> <div>•    Kring vad är det viktigt att samarbeta?</div> <div>•    Vad är avgörande för ett lyckat internt samarbete?</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Extern samverkan</h3> <div>Ragnar Johansson beskrev att rederiet Wallenius SOL har identifierat ett behov av samordning och effektivisering av basindustrins exportflöden från norra Sverige och Finland till kontinenten. Skogsindustrin har historiskt sett styrt och opererat fartyg, vilket innebär en inlåsning i ett logistiksystem med höga fasta kostnader och risker. Då flera av industrins charteravtal och terminalavtal går ut år 2021, så ser Wallenius SOL en öppning för större, och mer effektivare nyare fartyg med lägre utsläpp. För att kunna göra dessa mycket stora fartygsinvesteringar krävs långa avtal med transportköparna. Exempel på kunder som hittills är med är Stora Enso, Billerud Korsnäs, Metsä Board och Wärtsilä. Fraktservicen är planerad mellan norra Östersjön, Travemünde/Lübeck, en brittisk hamn, Antwerpen och Zeebrugge med start 2021.</div> <div><br /></div> <div>Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, beskrev utifrån enkätresultaten hur långa samarbeten och transportavtal som svenska företag har idag, samt i hur stor utsträckning som företagen specificerar hur transporttjänsten ska utföras. Resultaten visar att ramavtal för transporter används i cirka tre fjärdedelar av företagen, och att 81 % har avtal som är längre än 1 år. För det värdemässigt största avtalet har man i en genomsnittlig kontraktslängd på 2,7 år, medan man faktiskt har arbetat tillsammans betydligt längre än så: i genomsnitt 11,2 år. Det som företagen framför allt specificerar vid transportinköp är trafikslag, tidsprecision och transporttid.</div> <div><br /></div> <div>I workshop-form diskuterades sedan frågor med fokus på extern samverkan:</div> <div>•    Vad innebär kort kontraktslängd men lång relation? </div> <div>•    Vilka är för- och nackdelarna med att specificera gemensamt?</div> <div>•    Kan miljöpåverkan minska av effektivt externt samarbete?</div> <div>•    Vad är avgörande för ett lyckat externt samarbete?</div> <div><br /></div> <div>Slutligen fick alla workshopdeltagare leva sig in i att vara politiker, transportköpare eller speditör och svara på frågan vad de skulle vilja göra för att åstadkomma en omställning till fossilfria godstransporter.</div> <div> </div> <div><em>Text och foto: Sara Sköld, IVL<br /><br /></em></div> <div><a href="/sv/centrum/northern-lead/transportinkopspanelen">Mer om Transportinköpspanelen</a><br /></div> <div> </div>Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0200