Bild på lärare
Bredda din ingenjörskompetens och bli ämneslärare.​​
​​Foto: ThisisEngineering/Unsplash​​​

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Lärande och ledarskap - 90 hp

Chalmers erbjuder en utbildning på både hel- och halvfart som leder till en ämneslärarexamen för dig som redan har studerat teknik, fysik eller kemi och vill vidareutbilda dig. 

Kanske är du sedan tidigare ingenjör som vill bredda din kompetens mot nya roller och nya arbetsmarknader? Eller arbetar du redan inom utbildning och vill ha lärarbehörighet?

Utbildningen bygger på masterprogrammet Lärande och ledarskap, Chalmers kombinationsutbildning som leder till civilingenjörs- och lärarexamen. Skillnaden är att denna utbildning bara leder till en lärarexamen och du skriver inte ett examensarbete. I övrigt läser du samma utmanande och omtyckta program i ett och halvt år.

Utbildningen på halvfart pågår under tre års tid och vänder sig till dig som vill kunna vidareutbilda dig till lärare, men som inte kan avstå helt från inkomst – till exempel om du har begränsade studiemedel. 

Vad skiljer då Chalmers Kompletterande pedagogiska utbildning från andras? Lärande och ledarskap är ett program där du får studiemotiverade Chalmersstudenter som kurskamrater. Vi erbjuder en väl genomtänkt utbildning där praktik och teori går hand i hand. Du får också snabb individuell återkoppling samt god och tät lärarkontakt, inte minst av våra mästarlärare.​

Utbildningens innehåll

Mer information om kurserna​ i utbildningen

Matematik, undervisning och bedömning, 7,5 hp

I denna kurs lär du dig att planera och genomföra undervisning/presentation samt att ge och ta återkoppling. Du övar din förmåga genom att undervisa för dina studiekamrater om det matematiska innehållet i denna kurs. Dessutom finns också moment om bedömning, röst, kroppsspråk och IKT.

Utbildningens uppgift och ramar, 7,5 hp
Detta är den kurs i programmet som har enbart lärarrollen i fokus. Kursen tar sin utgångpunkt från hur teknikutvecklingen påverkat vår bild av människans lärande och minne. Kursen sätter sedan läraren i en organisatorisk och historisk position genom att behandla utbildningssystemets historia och den politiska styrningen av skolan. Dessutom finns inslag om specialpedagogik.​

Leda individ och grupp, 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om, och förmåga att, leda personer och grupper, både i klassrummet och i näringslivet. Målet är att du skall kunna analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur.

Lärande och ledarskap i praktiken 1, 7,5 hp
Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola. Huvudsakligt fokus ligger på gruppdynamiken i klassrummet och i lärarkollegiet, och men omfattar även IKT och utvärdering. Vidare utvecklas dina kunskaper i undervisning, både genom auskultation och genom egen undervisning i matematik.

Problemlösning och lärande, 7,5 hp
Problemlösning är centralt både i ingenjörsverksamhet och i gymnasieskolans undervisning. I denna kurs studeras problemlösning som objekt och som verktyg för lärande. Genom att fördjupa dina egna kunskaper i geometri får du praktisera och öva din problemlösningsförmåga. Du får arbeta med hur man kan använda problemlösning som ett verktyg för lärande.

Naturvetenskapligt och tekniskt lärande, 7,5 hp
Kursen behandlar fysik-, kemi- eller teknikdidaktik beroende vilken ämnesbakgrund man har. Stort fokus på att planera en kurs övergripande och mer i detalj utifrån arbetsområden och att planera utifrån man skall bedöma elevers lärande och slutligen sätta betyg. I den aktuella ämnesfördjupningen arbetas med didaktiska frågor som rör ämnet utifrån ämnesplanerna. I denna kurs ingår även lärande för hållbar utveckling som en del.

Modeller för förståelse, 7,5 hp
Det centrala objektet i denna kurs är modellbegreppet och hur synen på det kan skilja sig mellan olika vetenskaper. Med detta som utgångspunkt studeras en del klassiska lärandeteorier på sociokulturell-, kognitiv och psykologisk- samt på neurodidaktisk nivå. Detta kontrasteras med studier av naturvetenskapliga och matematiska modeller. Du kommer att få göra två egna modelleringsprojekt.

Utvecklingsprojekt i praktiken, 7,5 hp
Kursen inleds med en intensiv duvning i projektledning/arbete. Huvuddelen av kursen innebär sedan att du leder ett projektteam samtidigt som du deltar i ett annat projekt som leds av andra klasskamrater. Både projekten handlar om att utveckla lärande eller ledarskap i skolan, näringslivet eller i en annan organisation. Målet är att du skall fördjupar dina kunskaper om lärande och ledarskap för att du ska kunna driva olika utvecklingsprojekt.

Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
I denna kurs studerar man olika modernare lärandeteorier samt moderna perspektiv på lärande, dessutom ingår teknikhistoria och vetenskapsteori som del av kursen. Kursen går parallellt med Lärande och ledarskap i praktiken 2 och didaktiska perspektiv kopplas till denna.

Lärande och ledarskap i praktiken 2, 7,5 hp
Kursen innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola, men i denna kurs sker övningsundervisning huvudsakligen i fördjupningsämnet fysik, kemi eller teknik. Fokus ligger denna gång på undervisning och omfattar även specialpedagogiska perspektiv, IKT och utvärdering. Kursen kopplar till Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik. Kursen innebär både auskultation och egen undervisning.

Lära och leda i dysfunktionella organisationer, 7,5 hp
Behandlar organisationen som arena för samarbete och konkurrens. Du kommer att utifrån dina erfarenheter och lärdomar av att driva utvecklingsprojekt i kursen Utvecklingsprojekt i praktiken få vidareutveckla dina insikter om projektledning. Vidare kommer du att få studera områden som relationen mellan ledarskap och makt, vad en organisation är och hur kan jag medverka och leda i den för att nå de önskade målen och vad projekt spelar för roll i organisationer. Kursen ges på engelska.

Lärande och ledarskap i praktiken, breddning, 7,5 hp
I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande i en annan organisation än den man hittills stött på i sina praktikkurser. Organisationen kan tex vara en utbildningsavdelningen eller annan relevant avdelning på ett företag, eller på ett science center eller kanske på en högstadieskola eller annat skolstadie, eller kanske en skola med en annan social sammansättning bland eleverna.​


Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
 1. 120hp inom ett av ämnena fysik, kemi eller teknik, varav ett självständigt arbete om minst 15hp
 2. Personligt brev
 3. Godkänd personlig intervju

Anmälan och kompletteringar

 • Anmälan görs via antagning.se mellan 15 mars - 19 april 2022
 • Observera att sista dag att komplettera med det personliga brevet är 1 maj.
  Det personliga brevet ska laddas upp på ditt konto på antagning.se, senast 1 maj. Anmälan utan personligt brev är inte komplett och kommer att stykas i urvalet.
 • För övriga kompletteringar (gymnasiala och akademiska meriter) gäller sista dag för komplettering.
  Viktiga datum på antagning.se
 • Observera att du inte ska skicka något via epost eller vanlig post direkt till Chalmers.

Sen anmälan

Om programmet är öppet för sen anmälan efter 15 april, kommer ditt anmälningsdatum vara detsamma som det datum anmälan kompletterades med ett personligt brev samt grundläggande och särskild behörighet (akademiska meriter).

Urval

Ett första urval görs utifrån det personliga brevet. Därefter kallas ett antal sökande till intervju, varefter det slutliga urvalet görs.​

Om utbildningen

Högskolepoäng: 90
Längd: 1,5 år (helfart) eller 3 år (halvfart)
Antal platser: 10 (helfart) + 5 (Halvfart)
Anmälningsperiod: mitten av mars - mitten av april (Viktiga datum finns på antagning.se)​
Anmälningskod, helfart: CTH-80000, helfart 1,5 år (på antagning.se)
Anmälningskod, halvfart: CTH-80002, halvfart 3 år (på antagning.se)
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskola (ett undervisningsämne)

Kontakt​​

Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta:
Philip Gerlee, gerlee@chalmers.se​
031-772 5354

Läs mer om Chalmers masterprogram Lärande och ledarskap (2 år, 120hp)

På programsidan för Lärande och ledarskap.

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.