KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärande och ledarskap

KPLOL, 90 hp, 1,5 år

Nu erbjuder Chalmers en 1,5-årig utbildning som leder till ämneslärarexamen. Vi vänder oss till dig som redan studerat teknik, fysik, kemi eller matematik och som vill vidareutbilda dig. Kanske är du sedan tidigare ingenjör som vill bredda din kompetens  mot nya  roller och nya arbetsmarknader? Kanske arbetar du inom utbildning och vill ha lärarbehörighet?

Utbildningen bygger på masterprogrammet Lärande och ledarskap, Chalmers kombinationsutbildning som leder till civilingenjörs- och lärarexamen. Skillnaden är att denna utbildning bara leder till lärarexamen och att du inte skriver ett examensarbete. I övrigt läser du samma utmanande och omtyckta program.

Vad skiljer då Chalmers KPU från andras? Lärande och ledarskap är ett litet program där du som väljer att gå det får studiemotiverade Chalmersstudenter som kurskamrater. Vi erbjuder en väl genomtänkt utbildning där praktik och teori går hand i hand. Du som student får snabb individuell återkoppling samt god och tät lärarkontakt, inte minst av våra mästarlärare.

Läs mer om Mästarlärare

Se programmets Utbildningsplan

Utbildningens innehåll
Syntolkning: schematisk illustration över utbildningens kurser


Matematik, undervisning och bedömning
, 7,5 hp

I denna kurs lär du dig att planera och genomföra undervisning/presentation samt att ge och ta återkoppling. Du övar din förmåga genom att undervisa för dina studiekamrater om det matematiska innehållet i denna kurs. Dessutom finns också moment om bedömning, röst, kroppsspråk och IKT.
 
Utbildningens uppgift och ramar, 7,5 hp
Detta är den kurs i programmet som har enbart lärarrollen i fokus. Kursen tar sin utgångpunkt från hur teknikutvecklingen påverkat vår bild av människans lärande och minne. Kursen sätter sedan läraren i en organisatorisk och historisk position genom att behandla utbildningssystemets historia och den politiska styrningen av skolan. Dessutom finns inslag om specialpedagogik.
 
Leda individ och grupp, 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om, och förmåga att, leda personer och grupper, både i klassrummet och i näringslivet. Målet är att du skall kunna analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur.
 
Lärande och ledarskap i praktiken 1, 7,5 hp
Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola. Huvudsakligt fokus ligger på gruppdynamiken i klassrummet och i lärarkollegiet, och men omfattar även IKT och utvärdering. Vidare utvecklas dina kunskaper i undervisning, både genom auskultation och genom egen undervisning i matematik.
 
Problemlösning och lärande, 7,5 hp
Problemlösning är centralt både i ingenjörsverksamhet och i gymnasieskolans undervisning. I denna kurs studeras problemlösning som objekt och som verktyg för lärande. Genom att fördjupa dina egna kunskaper i geometri får du praktisera och öva din problemlösningsförmåga. Du får arbeta med hur man kan använda problemlösning som ett verktyg för lärande.
 
Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1, 7,5 hp
Kursen behandlar fysik-, kemi- eller teknikdidaktik beroende vilken ämnesbakgrund man har. Stort fokus på att planera en kurs övergripande och mer i detalj utifrån arbetsområden och att planera utifrån man skall bedöma elevers lärande och slutligen sätta betyg. I den aktuella ämnesfördjupningen arbetas med didaktiska frågor som rör ämnet utifrån ämnesplanerna. I denna kurs ingår även lärande för hållbar utveckling som en del.
 
Modeller för förståelse, 7,5 hp
Det centrala objektet i denna kurs är modellbegreppet och hur synen på det kan skilja sig mellan olika vetenskaper. Med detta som utgångspunkt studeras en del klassiska lärandeteorier på sociokulturell-, kognitiv och psykologisk- samt på neurodidaktisk nivå. Detta kontrasteras med studier av naturvetenskapliga och matematiska modeller. Du kommer att få göra två egna modelleringsprojekt.
 
Utvecklingsprojekt i praktiken, 7,5 hp
Kursen inleds med en intensiv duvning i projektledning/arbete. Huvuddelen av kursen innebär sedan att du leder ett projektteam samtidigt som du deltar i ett annat projekt som leds av andra klasskamrater. Både projekten handlar om att utveckla lärande eller ledarskap i skolan, näringslivet eller i en annan organisation. Målet är att du skall fördjupar dina kunskaper om lärande och ledarskap för att du ska kunna driva olika utvecklingsprojekt.
 
Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2, 7,5 hp
I denna kurs studerar man olika modernare lärandeteorier samt moderna perspektiv på lärande, dessutom ingår teknikhistoria och vetenskapsteori som del av kursen. Kursen går parallellt med Lärande och ledarskap i praktiken 2 och didaktiska perspektiv kopplas till denna.
 
Lärande och ledarskap i praktiken 2, 7,5 hp
Kursen innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande på en gymnasieskola, men i denna kurs sker övningsundervisning huvudsakligen i fördjupningsämnet fysik, kemi eller teknik. Fokus ligger denna gång på undervisning och omfattar även specialpedagogiska perspektiv, IKT och utvärdering. Kursen kopplar till Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2. Kursen innebär både auskultation och egen undervisning.
 
Learning and leading in dysfunctional organizations, 7,5 hp
Behandlar organisationen som arena för samarbete och konkurrens. Du kommer att utifrån dina erfarenheter och lärdomar av att driva utvecklingsprojekt i kursen Utvecklingsprojekt i praktiken få vidareutveckla dina insikter om projektledning. Vidare kommer du att få studera områden som relationen mellan ledarskap och makt, vad en organisation är och hur kan jag medverka och leda i den för att nå de önskade målen och vad projekt spelar för roll i organisationer. Kursen ges på engelska.
 
Lärande och ledarskap i praktiken, breddning, 7,5 hp
I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande i en annan organisation än den man hittills stött på i sina praktikkurser. Organisationen kan tex vara en utbildningsavdelningen eller annan relevant avdelning på ett företag, eller på ett science center eller kanske på en högstadieskola eller annat skolstadie, eller kanske en skola med en annan social sammansättning bland eleverna.

Behörighetskrav

För behörighet till Kompletterande pedagogisk utbildnings (KPU), 90 hp, 1,5 år krävs:

Grundläggande behörighet för högskolestudier

samt särskild behörighet enligt följande:
  1. 120hp inom ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete om minst 15hp
  2. Personligt brev
  3. Godkänd personlig intervju

Urval

Ett första urval görs utifrån personligt brev. Därefter kallas ett antal sökande till intervju, varefter det slutliga urvalet görs.

Anmälan och kompletteringar

  • Anmälan görs via antagning.se inom anmälningsperioden enligt nedan (under rubriken "Om utbildningen").
  • Sista dag att komplettera med det personliga brevet är 1 maj. Det personliga brevet ska laddas upp eller skickas in enligt instruktioner på antagning.se. Har det personliga brevet inte inkommit senast den 1 maj, stryks anmälan.
  • För övriga kompletteringar (gymnasiala och akademiska meriter) gäller sista dag för komplettering. Se Viktiga aktuella datum på antagning.se
  • Observera att inget ska skickas direkt till Chalmers.
Sen anmälan
Om programmet håller öppet för sen anmälan räknas anmälningsdatum som det datum då anmälan är komplett, dvs först då en anmälan har kompletterats med ett personligt brev samt grundläggande och särskild behörighet (akademiska meriter).

Om utbildningen

Högskolepoäng: 90
Längd: 1,5 år
Antal platser: 10
Anmälningskod: CTH-80000 på antagning.se
Anmälningsperiod: 15 mars - 15 april (Viktiga aktuella datum finns på antagning.se)

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:
Samuel Bengmark
031-772 53 02
samuel@chalmers.se
 
Du kan läsa mer om utbildningen på
www.larandeochledarskap.se.
Du kan läsa om masterprogrammet Lärande och ledarskap (120hp) på programsidan för Lärande och ledarskap.
Lärande och ledarskap

Publicerad: on 15 apr 2015. Ändrad: to 27 sep 2018