FAQ 2018 - vanliga frågor

Start och ansökan

1. När börjar Tekniskt basår?
Information om tid och plats för dig som blir antagen publiceras under våren på Chalmers studentportal. Innan terminen och ordinarie kurser startar ges en introduktion under ca. 10 dagar. Introduktionen är inte obligatorisk men rekommenderas starkt. Tekniskt basår pågår i två terminer, d.v.s. ett läsår. Tekniskt basår har samma terminsstart som övriga program på Chalmers, aktuella läsårstider hittar du via länken nedan. Du behöver vara en aktiv student från början för att ha kvar din plats på utbildningen. Läs här om vad detta innebär:

Ta din utbildningsplats i anspråk
Läsårstider


2. Kan man börja i januari?
Nej, Tekniskt basår startar bara varje höst.

3. Finns det ingen bastermin?
Nej, inte för tillfället. Vi vet i dagsläget inte om den kommer att ges någon gång i framtiden.


4. Om jag går på annan högskolas basår, kan jag då byta över till Chalmers under läsåret?
Nej, det går tyvärr inte.

5. Hur anmäler man sig?
Via antagning.se Tekniskt basår är en s k förutbildning.

6. När anmäler man sig?
Mellan 15 mars och 15 april.

7. Hur många platser finns det på Tekniskt basår?
Platsantalet hittar du på programsidan på chalmers.se

Läs mer om Tekniskt basår på chalmers.se

8. Kan man chansa på att det finns platser kvar i augusti?
Chalmers erbjuder inte någon sen anmälan till Tekniskt basår och vi har endast kallat reserver vid något enstaka tillfälle de senaste fem åren. Detta beror på att Tekniskt basår har ett mycket högt söktryck.  Notera också att vi alltid gör ett stort överintag, d.v.s. antar fler än det finns platser för, vilket innebär att ett lågt reservnummer INTE garanterar att man kommer att antas som reserv.

9. Vilka antagningspoäng krävdes förra året för att komma in?
Se under rubriken Antagningspoäng längre ned. Det går dock inte att i förväg veta hur höga antagningspoäng som kommer att krävas för att bli antagen till nästa läsår. Dels beror det på hur många platser vi kommer att erbjuda på programmet och dels hur många som ansöker samt deras resultat i de olika urvalsgrupperna.

10. Hur många tas in i varje urvalsgrupp?
Tillsvidare tar Chalmers in 25 % på högskoleprovet och resterande på betyg. Det finns flera olika urvalsgrupper inom betygsgruppen.
Platsfördelning och urval

11. Om jag har kompletterat med Ma B/Ma 2 på komvux hamnar jag då i den  s k Kompletteringsgruppen (B II)?
 Ja.

12. Räknas meritpoäng in i betygsurvalet när man söker till Tekniskt basår?
Nej, man söker bara på sitt jämförelsetal (max 20,00) när man söker till Chalmers Tekniska basår. (De flesta andra högskolor tillämpar meritpoäng.)


Behörigheter

1. Vilka behörigheter krävs?
Ma B/Ma 2 (2a eller 2b eller 2c) och grundläggande behörighet för högskolestudier. Du som inte har läst matematik 2 innan och undrar vilken inriktning du ska välja så rekommenderar vi inriktning 2c (men det räcker med 2a eller 2 b).

2. Vad händer om man inte är klar med behörigheterna, t ex Ma B/Ma 2, före den 15 april?
Man kan komplettera med nytillkomna meriter fram till sista datum för komplettering, se Viktiga datum men observera att man måste anmäla sig via antagning.se före den 15 april i vilket fall.

3. Vilka behörigheter får man efter avklarat Tekniskt basår?
Fysik 2, Kemi 1 och Ma 4.

4. Om man redan har någon/några eller alla behörigheter som man annars får under Tekniskt basår, kan man komma in ändå?
Ja, det kan man till Chalmers Tekniska basår (men oftast inte på andra högskolor).

5. Kan man välja till Ke 2 eller Bi 1 + Bi 2?
Nej, det kan man inte på Chalmers Tekniska basår. (Då rekommenderas istället ett naturvetenskapligt basår som ges på vissa andra högskolor och universitet, t ex på Göteborgs universitet.)

Observera att även om man i läsperiod 3 väljer den valbara Projektkurs i kemi (KBT185) så räcker det INTE för att få ut behörighet i Kemi 2.

6. Om man redan har någon behörighet, t ex Ma C/3 eller Fy A/1, från tidigare studier, kan man tillgodoräkna sig den?
Nej, man måste ändå läsa alla Tekniskt basårs kurser inom resp ämne, för att få ut behörigheten i det ämnet.

7. Om man inte klarar fysiken och kemin får man ändå ut behörigheten i matten om man klarar alla mattekurserna?
Ja, man får ut behörigheten i matte (Ma 4) men man får ingen garantiplats – se rubrik Garantiplats nedan.

8. Om man hoppar av efter t ex en termin får man ut behörighet i Ma 3 då?  
Nej, man måste klara alla läsårets delkurser i ämnet och Chalmers kan endast utfärda behörighet motsvarande Ma 4. Detsamma gäller i fysik. I kemi är det dock bara en kurs och klarar man den så får man ut behörighet motsvarande Kemi 1.


Tekniskt basårs kurser

1. Läser man Tekniskt basårs kurser i samma ordning som på gymnasiet?
Nej, matematikens delkurser är upplagda så att de i så stor utsträckning ger stöd åt de fysikkurser som går parallellt. Momenten läses alltså i annan ordning än på gymnasiet och i det Tekniska basåret ingår även ytterligare matematik, d.v.s. lite av den matematik som ges på högskolenivå. Fysikkursen är också uppdelad på ett annat sätt än på gymnasiet. I läsperiod 1 läser man mekanik, i läsperiod 3 ellära och i läsperiod 4 modern fysik. Kemikursen som läses i läsperiod 2, liknar mycket gymnasiets kurs Kemi 1.

2. I läsperiod 3 ges det två valbara projektkurser, är det något man måste genomföra?
För att få en garantiplats så måste du välja EN av projektkurserna och få den godkänd. För att få 100% studiemedel under vårterminen så måste man också registrera sig på en av projektkurserna.

 

Garantiplats

1. Vad menas med garantiplats?
Om man läser Tekniskt basårs alla kurser (inkl en projektkurs) och klarar alla tentor innan den 15/6 samma läsår som man blivit antagen så får man en garantiplats på något av Chalmers högskole-, civilingenjörs- eller sjöprogram. Man ska anmäla sig till minst 6 program. Ofta blir det konkurrens till 5-6 program​ (se även fråga 12).

2. Till vilka program gäller regeln om garantiplats?
Till Högskoleingenjörsprogrammen: Samhällsbyggnadsteknik, Datateknik, Elektroteknik, Kemiteknik, Maskinteknik, Design och produktutveckling, Mekatronik, Ekonomi och produktionsteknik samt till Civilingenjörsprogrammen: Arkitektur och teknik (OBS! till Arkitektur och teknik måste du även ha godkänt i Samhällskunskap A/1), Automation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Industriell ekonomi, Informationsteknik, Kemiteknik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Teknisk design, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Samhällsbyggnadsteknik samt till Sjöprogrammen: Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart och logistik.

3. Till vilka program gäller inte regeln om garantiplats?
Den gäller inte programmen: Arkitektur, Affärsutveckling och entreprenörskap, inte heller till utbildningen Sjöbefäl 60hp.

4. Är man garanterad att komma in på just det program man vill?
Nej, eftersom det är begränsat antal platser till de olika programmen så blir det ibland konkurrens om platserna, därför bör man anmäla sig till minst 6 olika program för att vara säker på att komma in på något av dem.

5. Hur många garantiplatser finns det på varje program?
Det fördelas proportionerligt beroende på hur många platser det finns på varje program samt hur många platser som behövs totalt. Inför antagningen hösten 2016 blev det ca 16-17% av det totala antalet platser på varje program men det kan bli en annan procentsats det året du går. Först i maj räknas det definitivt ut hur många garantiplatser som kommer att behövas och först då vet vi det totala antalet platser på de olika programmen. Från och med hösten 2016 omfattar garantiplatserna även sjöprogrammen.


6. Hur görs urvalet om det blir konkurrens?
Då tittar man på hur man presterat under Tekniskt basår. Man får betyg på tentorna och sedan räknas ett betygsnitt/medelvärde fram på resultaten från kemikursen och alla delkurser i fysik och matte. Projektkursen räknas inte med i betygssnittet (men den måste vara godkänd för att man ska få en garantiplats).
Uträkning av betygssnitt

7. Vilken betygsskala används på Tekniskt basår?
Underkänt, 3:a , 4:a eller 5:a.

8. Hur många program brukar det vara där det blir konkurrens?
Det brukar vara ca 5-6 st (läs också fråga 12).

9. Vilka betyg kommer att krävas för att komma in på de olika programmen genom garantiplatskvoten?
Det är omöjligt att säga i förväg eftersom det beror på hur många som söker respektive program och vad de har lyckats få för betygsnitt/medelvärde på sina tentor på Tekniskt basår.

10. Om man hamnar på exakt samma medelvärde hur görs urvalet då?
Då lottar man.

11. Hur många alternativ kan man välja?
Man kan välja 20 alternativ som vanligt eftersom anmälan görs genom antagning.se och man kan då blanda Chalmersalternativ med andra skolors alternativ. Skillnaden är att direkt efter genomgånget Tekniskt basår så kan man även konkurrera i urvalsgruppen ”garantiplats” (ZBGAR) till Chalmersutbildningarna, utöver sitt betyg och eventuella högskoleprovsresultat mm. Notera att underliggande alternativ stryks (även om det är ett garantiplatsalternativ) om du kommer in på ett högre prioriterat alternativ.

12. Vilka program brukar det vara konkurrens till i urvalsgruppen ZBGAR (dvs garantiplatserna)?
Det brukar alltid vara stor konkurrens till civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi, Arkitektur och teknik samt Teknisk design. Program som det förekommit mindre konkurrens till de senaste åren är: Teknisk matematik, Maskinteknik 300 hp, Samhällsbyggnadsteknik 300 hp och Design och produktutveckling. Observera att det kan bli konkurrens till ytterligare program, just det året du går!

13. Var hittar man antagningsstatistik på hur det sett ut under tidigare år? 
Se under rubriken Antagningspoäng som finns längre ner på sidan eller under tidigare terminer i ​ UHR:s antagningsstatistik​. Urvalsgruppen ”garantiplats” benämns ZBGAR.


14. Om man gått ett basår på en annan högskola, gäller det på Chalmers då?
Behörigheterna man fått på den andra skolan gäller även på Chalmers. Men man får då ingen garantiplats på Chalmers.

15. Om man vill vänta ett år med att börja på sin garantiplats, går det att få anstånd?
Ja, man kan beviljas anstånd och skjuter då fram sin studiestart ett år, förutsatt att man tackar ja till sin plats i tid enligt anvisningarna på antagning.se samt följer anvisningarna i beslutet från Chalmers Antagningsenhet . Observera också att man måste söka anståndet senast sista dag för komplettering (innan man vet vad man kommit in på), se viktiga datum. Anståndet gäller sedan endast anvisad plats, d.v.s. den plats man kom in på första året.


Viktiga datum på antagning.se
Läs mer om hur man söker anstånd här​

Efter att Tekniskt basår är klart

1. Gäller de behörigheter man får på Tekniskt basår när man söker till andra skolor?
Ja, Chalmers rapporterar in de uppnådda meriterna och det görs också en registrering på antagning.se att godkänt, slutfört Tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 - oavsett vilken högskola du anmält dig till via antagning.se (Om man inte slutfört ALLA Tekniskt basårs kurser, kommer i alla fall de kurser/ämnen man lyckats slutföra, att rapporteras till antagning.se/UHR. T.ex. om man klarat alla mattekurserna så får man ut sin behörighet i matematik, även om man inte klarat fysikkurserna).

2. Behöver man skicka in separat intyg till antagning.se  på att man gått Tekniskt basår?
Nej, Chalmers ansvarar för att alla resultat blir inrapporterade och tillgängliga för alla högskolor som man kan anmäla sig till via antagning.se. Chalmers rapporterar in godkända meriter från Tekniskt basår och det görs också en registrering av att godkänt, slutfört Tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 4 och Kemi 1. Detta ska inte intygas genom någon separat komplettering av studenten. (Tyvärr kan de som bemannar Antagningsservice för antagning.se/UHR bara ge generella svar och deras standardsvar är att man ska skicka in ett originalbetyg. Detta gäller alltså inte Chalmers Tekniska basår, då Chalmers rapporterar in alla meriter genom dataöverföring).

3. Kan man höja sitt meritvärde med betygen från Tekniskt basår?
Nej, man kan bara tillgodoräkna sig behörigheterna. För att man ska kunna höja sitt meritvärde så måste man i så fall tenta av kurserna inom den kommunala vuxenutbildningen, d.v.s. göra en s.k. prövning.

4. Om man gått Tekniskt basår för att man inte hade alla behörigheter, hamnar man i Direktgruppen (B I) eller Kompletteringsgruppen (B II) då?
Man hamnar i Kompletteringsgruppen (B II). Men söker man till någon eller några av Chalmers ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom man då även omfattas av garantiplatserna.

5. Kan man räkna med vad man läst på Tekniskt basår som meritpoäng, t ex får man räkna Ma 4 som meritkurs om man söker en utbildning som bara kräver Ma 3?
Nej, Tekniskt basårs kurser gäller INTE för meritpoäng. (Tips: man kan i så fall göra en prövning vid kommunal vuxenutbildning i Ma 4)

6. Om man redan innan Tekniskt basår hade de behörigheter som krävdes för att komma in på ett program, kan man då hamna även i kompletteringsgruppen (BII) när man ansöker till det programmet (t.ex. på en annan högskola) efter man gått basåret?
Nej, man hamnar bara i Direktgruppen (BI).
(Om du även vill hamna i kompletteringsgruppen så måste du komplettera/läsa upp något på Komvux).

7. Om man vill vänta ett år med att börja på sin garantiplats, går det att få anstånd?
Ja, det går. Se svar under fråga nr 15 under rubriken Garantiplats.

 

Om man inte klarar alla kurser inom ett läsår

1. Om man efter läsåret har oavklarade kurser, vad händer då?
Då har man missat chansen att få en garantiplats men man kan antingen försöka bli klar med behörigheterna genom att göra resterande tentor i augusti och/eller att omregistrera sig nästkommande läsår och göra resterande kurser/tentor under det läsåret. De meriter som avklaras utanför ett ordinarie läsår (d.v.s. inte samma läsår som du påbörjade utbildningen) registreras i Ladok. För att få meriter motsvarandebedömda till gymnasiemeriter och registrerade på antagning.se måste du själv kontakta Chalmers antagning och begära detta.
 

Övrigt

Hög studietakt: De flesta nya studenter tycker det är hög studietakt på basåret. Det är därför viktigt att ha bra kunskaper i matematik, t.ex. att kunna räkna utan miniräknare på tentorna. Vi rekommenderar absolut att nya studenter deltar i den frivilliga Introduktionen (ca 10 dagar) som erbjuds alla innan terminsstarten.
 
Studenter med funktionsnedsättning kan få stöd på högskolan. Det är viktigt att man då snarast kontaktar någon av våra funkasamordnare. Läs mer om hur man går tillväga nedan:
Studera med funktionsnedsättning
 
Avgift: Tekniskt basår är fritt från terminsavgift, även för studenter från länder utanför EU, pga att undervisningen huvudsakligen är på gymnasienivå.
Tuition fees
De kostnader som uppstår är de för litteratur (ca 3500 kr för hela läsåret) och avgift för medlemskap i Studentkåren.
Chalmers Studentkår

Antagningspoäng

De senaste årens antagningsstatistik.​ 

Observera att statistiken anger meritvärdet för den sist antagne.​

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 04 jul 2018