Samhällsbyggnadsteknik

300 hp (civilingenjör)

Digitalisering, hållbar utveckling och klimatförändringar är några av de utmaningar samhället står inför. Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är du med och skapar framtidens städer. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att kunna hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och verkar i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad, en bro eller ett vattenverk. 


Utbildningens innehåll

Skisser av brokonstruktioner

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att bygga och förvalta ett samhälle ingår, till exempel tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv.  

Samtidigt som utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnadsteknik så sker i flera kurser samarbeten och/eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet.  

Under de två första åren får du en bred kunskapsbas inom samhällsbyggnadsteknik. Under årskurs tre kan du fördjupa dig inom en av fyra profiler, vilka sedan leder in till ett masterprogram.

Ljud och vibrationer: Här lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller. ​
Konstruktion, geoteknik, byggnadsfysik och installationsteknik: Här lär du dig dimensionera och förvalta dagens och morgondagens byggnader och anläggningar vilket inkluderar konstruktioner ovan och under mark i ett förändrat klimat, livscykelanalys, kunskap om hållbara byggnadsmaterialval samt hur du dimensionerar framtidens värme- och ventilationssystem för en god inomhusmiljö.  
Miljö- och vattenteknik, geologi och geoteknik samt trafikplanering: Du lär dig utforma stadens dricksvattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering i ett förändrat klimat, städernas resursomsättning och hantering av förorenade områden, genomföra geologiska bedömningar och dimensionera grundläggning vid byggande i mark och tunnlar samt utforma stadens trafiksystem och innovativ teknik inom transportområdet. 
Projekt- och produktionsledning: Här lär du dig organisering, kommunikation och ledning med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och du får förståelse för medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen. ​

Efter din kandidatexamen väljer du att fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers internationella masterprogram som är kopplade till programmet. Masterprogrammen är forskningsförberedande om du vill fortsätta med en karriär inom det området. Du kan även välja att förlägga en del av din studietid utomlands.

Arbetsområden

Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde i en bransch med många spännande valmöjligheter. Du kan till exempel arbeta med grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning och trafikplanering i varierande roller som konsult, entreprenör, utförare eller beställare. De internationella masterprogrammen på Chalmers ger dig också en god grund för att även arbeta utomlands i nationella och internationella företag.

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Structural engineering and building technology ​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​


Programöversikt
 
ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: to 03 mar 2022.