Samhällsbyggnadsteknik

300 hp (civilingenjör)

Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik har du möjlighet att påverka samhällets byggda miljö, hur den fungerar och hur den hanterar de behov som samhället efterfrågar. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och verkar i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad, en bro eller ett vattenverk.


Utbildningens innehåll

Skisser av brokonstruktioner

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att bygga och förvalta ett hållbart samhälle ingår, t.ex. tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv. Dagens komplexa samhälle kräver dessutom en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet. Därför sker i flera kurser samarbeten och/eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Under de två första åren får du en teknisk bas att stå på och därefter specialiserar du dig inom ett område under årskurs tre: 

  • Konstruktion, geoteknik, byggnadsfysik och installationsteknik: Här lär du dig dimensionera konstruktioner ovan och under mark, välja material och hantera fuktproblematik samt dimensionera värme- och ventilationssystem för en god inomhusmiljö. 
  • Geologi, geoteknik, miljö- och vattenteknik samt trafikplanering: Du lär dig utforma stadens trafiksystem och innovativ teknik inom transportområdet, dimensionera stadens dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering för att förhindra översvämning, genomföra riskanalys och hantera förorenade områden, dimensionera grundläggning vid byggande i mark och tunnlar. 
  • Ljud och vibrationer: Här lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Projekt- och produktionsledning: Här lär du dig organisering, kommunikation och ledning med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och du får förståelse för medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen.

Efter din kandidatexamen väljer du att ytterligare fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers internationella mastersprogram som är kopplade till programmet. Mastersprogrammen är forskningsförberedande om du vill fortsätta med en karriär inom forskning. Du kan välja att förlägga en del av din studietid utomlands.


Arbetsområden

Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde. Denna mångsidighet gör det till en mycket stimulerande bransch att arbeta inom. Du kan som exempel arbeta som stadsplanerare, konstruktör, geotekniker, produktionsledare, trafikingenjör, VA-ingenjör eller som forskare inom till exempel grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning eller trafikplanering. Du kan arbeta hos konsultbolag, arkitektkontor, forskningsinstitut, myndighet, kommun eller universitet. De internationella mastersprogrammen ger en god grund för att arbeta utomlands i nationella och internationella företag. 
 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Design and Construction Project Management 
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering 
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering 
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building Technology 

​​​​​​


Programöversikt
 
ppnas i Studentportalen)​

​Fråga en student


Namn Paulina Sundelius
Ålder 22
Läser Samhällsbyggnadsteknik 300 hp
Kommer från Ängelholm
Ställ en fråga

Mitt val föll på samhällsbyggnadsteknik för att jag dels vill vara med och påverka samhällets utveckling. Göteborg som stad är en underbar kombination av studentliv och närheten till storstadsliv, detta lockade mig personligen till att välja Chalmers, där skolans goda rykte också bidrog.  Utbildningen är väldigt bred och de kunskaper och förmågor du kommer att besitta i slutet av dina studier ger dig en väg in i flera branscher än enbart byggindustrin. Det som lockar mig mest i nuläget är att arbeta med konstruktion och akustik. Jag har under min utbildning upplevt studieklimatet som positivt och hjälpsamt både mellan studenter i min egen klass liksom i andra årskurser. 

Chalmers erbjuder förutom god utbildning även ett rikt studentliv, vilket skapar många möjligheter att engagera sig i föreningsaktiviteter eller bara roa sig på campus. Är det något som du undrar om utbildningen eller studentlivet så hör gärna av dig så kommer jag att svara så gott jag kan. Publicerad: fr 25 sep 2020.