Lärande och ledarskap

120 hp (MSc, 2 år)

Civilingenjör och gymnasielärare i samma utbildning

Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik med kunskaper om hur man kommunicerar och samverkar. Den riktar sig till dig som har en förkärlek för naturvetenskapligt lärande och vill jobba med människor och kommunikation. Utbildningen leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen och efter avslutad utbildning får du kunskaper som gymnasielärare behöver och som företag efterfrågar. Du blir expert på människor och organisationer samt att leda lärande.

Undervisnigen på programmet bedrivs både på campus och på gymnasieskolor och företag. Kurserna på campus kännetecknas av grupparbeten, seminarier och uppsatser, vilka lägger en teoretisk grund för din roll som lärare och ledare. På praktikkurserna får du möjligheten att tillämpa dina kunskaper inom både undervisning och ledarskap, på såväl skola som företag.

Praktisk erfarenhet av ledarskap genom unikt masterprogram

Efter examen kommer du ha mycket praktisk erfarenhet av ledarskap. Praktikkurserna i gymnasieskola innebär att du kommer att agera ledare för en grupp med ca 30 unga vuxna som du skall få att sträva mot höga akademiska mål och hjälpa att finna sina egna vägar mot dessa.
Länk till ansökningssystemet
Du kommer också att ha stor vana att undervisa och presentera för andra människor. Detta kommer att ge dig trygghet både om du står framför en gymnasieklass och om du står framför din projektgrupp eller kanske företagets ledningsgrupp.

Under utbildningen kommer du också att arbeta mycket med att ge och ta återkoppling kopplat till ditt ledarskap och undervisning. Tillsammans med en del andra inslag om gruppdynamik och mellanmänslig interaktion kom​mer detta innebära en personlig utveckling för din del. Sammanslaget ger allt detta dig en unik kompetens, både som ingenjör och som lärare.
 
Utbildningar som kombinerar ingenjörs och lärarstudier finns endast på ett fåtal universitet i världen. Lärande och ledarskap har funnits sedan 2011 och alumner från utbildningen har varit mycket eftertraktade på arbetsmarknaden både inom skola, högskola och industri.


 
 

Masterprogrammet Lärande och ledarskap - innehåll och struktur

Masterprogrammet pågår i två år och är sammanlagt på 120 hp. Alla kurser på programmet är obligatoriska och delas in in i teoretiska kurser som ges på Chalmers och praktiska kurser som är förlagda till gymnasieskola och företag. Under år 2 genomför du ett masterexamensarbete om 30 hp.

Obligatoriska kurser år 1

Matematik, undervisning och bedömning, 7,5 hp
I denna kurs lär du dig att planera och genomföra undervisning/presentation samt att ge och ta återkoppling. Du övar din förmåga genom att undervisa för dina studiekamrater om det matematiska innehållet i denna kurs. Dessutom finns också moment om bedömning, röst, kroppsspråk och IKT.
 
Utbildningens uppgift och ramar, 7,5 hp
Detta är den kurs i programmet som har enbart lärarrollen i fokus. Kursen tar sin utgångpunkt från hur teknikutvecklingen påverkat vår bild av människans lärande och minne. Kursen sätter sedan läraren i en organisatorisk och historisk position genom att behandla utbildningssystemets historia och den politiska styrningen av skolan. Dessutom finns inslag om specialpedagogik.
 
Leda individ och grupp, 7,5 hp
Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskaper om och förmåga att generellt leda personer och grupper, såväl klassrumsledarskap som ledarskap i näringslivet. Studenten skall kunna analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur inom organisationer så att alla medarbetare och elever kan närma sig sin fulla potential.
 
Problemlösning och lärande, 7,5 hp
Problemlösning är centralt både i ingenjörsverksamhet och i gymnasieskolans undervisning. I denna kurs studeras problemlösning som objekt och som verktyg för lärande. Genom att fördjupa dina egna kunskaper i geometri får du praktisera och öva din problemlösningsförmåga. Du får arbeta med hur man kan använda problemlösning som ett verktyg för lärande.
 
Naturvetenskapligt och tekniskt lärande, 7,5 hp
Kursen behandlar fysik-, kemi- eller teknikdidaktik beroende vilken ämnesbakgrund man har. Stort fokus på att planera en kurs övergripande och mer i detalj utifrån arbetsområden och att planera utifrån man skall bedöma elevers lärande och slutligen sätta betyg. I den aktuella ämnesfördjupningen arbetas med didaktiska frågor som rör ämnet utifrån ämnesplanerna. I denna kurs ingår även lärande för hållbar utveckling som en del.
 
Modeller för förståelse, 7,5 hp
Det centrala objektet i denna kurs är modellbegreppet och hur synen på det kan skilja sig mellan olika vetenskaper. Med detta som utgångspunkt studeras en del klassiska lärandeteorier på sociokulturell-, kognitiv och psykologisk- samt på neurodidaktisk nivå. Detta kontrasteras med studier av naturvetenskapliga och matematiska modeller. Du kommer att få göra två egna modelleringsprojekt. 

Praktikkurs: Lärande och ledarskap i praktiken 1, 7,5 hp
Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande (VFU) på en gymnasieskola. Huvudsakligt fokus ligger på gruppdynamiken i klassrummet och i lärarkollegiet, men omfattar även IKT och formativ bedömning. Vidare utvecklas dina kunskaper i undervisning, både genom auskultation och genom egen undervisning i matematik.
 
Praktikkurs: Utvecklingsprojekt i praktiken, 7,5 hp
Kursen inleds med en intensiv duvning i projektstyrning och ledarskap, som du tillämpar direkt i uppstart och planering av ditt projekt tillsammans med dina lagkamrater. Huvuddelen av kursen innebär att ditt lag genomför ert projekt i samverkan med berörda aktörer och intressenter, där ni utvecklar eller utvärderar lärande eller ledarskap i skola, näringsliv eller annan organisation i samhället. Kursen avslutas med, förutom avrapportering av projektet, även ett antal reflektioner kring både projektstyrning, ledarskap och lagarbete. Målet är att du skall fördjupa dina kunskaper om lärande och ledarskap för att du ska kunna driva olika utvecklingsprojekt i olika konstellationer av människor.

Obligatoriska kurser år 2

Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
I denna kurs studerar man olika modernare lärandeteorier samt moderna perspektiv på lärande, dessutom ingår teknikhistoria och vetenskapsteori som del av kursen. Kursen går parallellt med Lärande och ledarskap i praktiken 2 och didaktiska perspektiv kopplas till denna.
 
Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer, 7,5 hp
Behandlar organisationen som arena för samarbete och konkurrens. Du kommer att utifrån dina erfarenheter och lärdomar av att driva utvecklingsprojekt i kursen Utvecklingsprojekt i praktiken få vidareutveckla dina insikter om projektledning. Vidare kommer du att få studera områden som relationen mellan ledarskap och makt, vad en organisation är och hur kan jag medverka och leda i den för att nå de önskade målen och vad projekt spelar för roll i organisationer. Kursen ges på engelska.
 
Praktikkurs: Lärande och ledarskap i praktiken 2, 7,5 hp
Kursen innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande (VFU) på en gymnasieskola, men i denna kurs sker övningsundervisning huvudsakligen i fördjupningsämnet fysik, kemi eller teknik. Fokus ligger denna gång på undervisning och omfattar även specialpedagogiska perspektiv, IKT och summativ bedömning. Kursen innebär både auskultation och egen undervisning.
 
Praktikkurs: Lärande och ledarskap i praktiken, breddning, 7,5 hp
I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i verksamhetsförlagd/arbetsintegrerat lärande i en annan organisation än den man hittills stött på i sina praktikkurser. Organisationen kan tex vara en utbildningsavdelningen eller annan relevant avdelning på ett företag, eller på ett science center eller kanske på en högstadieskola eller annat skolstadie, eller kanske en skola m​ed en annan social sammansättning bland eleverna. 

Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap, 30 hp
Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete som har en ingenjörsmässig och ämnesmässig utgångpunkt men som också innehåller en didaktisk komponent. Arbete får mycket gärna göras i samarbete med en extern organisation, tex ett företag eller en gymnasieskola.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Karriärmöjligheter

Programmet förbereder dig för två karriärer. Såväl företag som gymnasieskolor har idag ett stort behov av pedagogiska och kommunikativa civilingenjörer och lärare. Du kommer att ha friheten och möjligheten att röra dig mellan näringslivet och skolan, beroende på dina önskemål. Detta är också en extra trygghet vid konjunktursvängningar.
 
I civilingenjörsrollen kommer du vara speciellt kompetent för att arbeta med frågor som rör kunskapsbildning och kommunikation, tex för att utbilda kund eller medarbetare, eller för att både förstå och nå kunden vid kravspecifikation eller vid  försäljning. Som ingenjör blir du också mycket väl förberedd för att arbeta med lednings- och samverkansfrågor, tex som projektledare eller i andra uppdrag som innebär att leda människor.
 
Lärarrollen innebär stor autonomi och möjlighet att påverka, inspirera och leda på ett väldigt konkret och direkt plan.  Du kommer att få behörighet att undervisa i matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik beroende på dina tidigare studier. Arbetsmarknaden för gymnasielärare i dessa ämnen ser ut att vara mer än gynnsam under många decennier framöver och du kommer att vara hett eftertraktad.

Studentintervju

“Lärarna i programmet är väldigt engagerade
Elvira, Sverige, Lärande och ledarskap


Varför valde du det här masterprogrammet?
– Redan innan jag började på Chalmers funderade jag på att bli gymnasielärare. Sedan fick jag höra talas om det här masterprogrammet, där man kunde ta dubbel masterexamen och bli både civilingenjör och lärare på samma gång! Det lät som ett utmärkt tillfälle för mig att kombinera mina ingenjörskunskaper med viljan att arbeta nära andra människor. Efter min kandidatexamen i kemiteknik insåg jag också att man inte behöver arbeta i ett labb eller räkna med olika molekyler hela dagen lång. Många arbetsplatser behöver också ingenjörer som kan leda grupper, projekt eller kanske arbeta med företagsutbildning. Eftersom jag skulle beskriva mig själv som någon som älskar att lära andra och ofta går in i en ledarroll i olika gruppkonstellationer, visste jag att detta var ett perfekt masterprogram för mig.

Vad för slags projekt har du jobbat med?  
– På denna master bedrivs utbildningen både på campus, i gymnasieskolor och på företag. Just nu har jag och fyra andra studenter ett utvecklingsprojekt med ett företag som heter UNICO. Vi har fått i uppdrag att utveckla två av deras kurser för ett yrkesuniversitet för CAD-konstruktörsstudenter. Jag uppskattar verkligen att kunna tillämpa teoretisk kunskap i praktiken och knyta kontakter med olika företag under mina studier.

Vad uppskattar du mest med din utbildning? 
– Det bästa med programmet är, förutom de olika praktikplatserna, gemenskapen i klassen. Detta är en master med mindre klasser vilket ger oss en bra arbetsmiljö och aktiva lektioner. Alla lärare är också väldigt engagerade och investerade i vår utbildning (de kan till och med våra förnamn!).

Vad vill du arbeta med i framtiden? 
– Mina studier har gett mig möjligheten att utifrån en kemiingenjörsroll utveckla lärande och leda olika företag i rätt riktning. Jag har ett stort intresse för kemisk industri, hållbar utveckling, projektledning, utbildning och kommunikation. I min framtida yrkesroll vill jag därför kombinera dessa kompetenser genom att arbeta i en ledarroll. Kanske genom att skapa intressanta utbildningar inom teknikbranschen eller leda spännande hållbarhetsprojekt framåt.
Fler nyheter

Sidansvarig Publicerad: må 17 okt 2022.