Undervisningsformer Hur studierna går till på högskolan beror på vad du studerar. På vissa kurser inom ett program har du stor andel schemalagd tid och på andra får du studera mer på egen hand. Undervisningsformerna är många och kan variera mycket. Du kan ha allt från föreläsningar i stor grupp till enskild handledning.

Föreläsning
Den klassiska formen för utbildning på högskola och universitet är föreläsningar. Dessa sker i stor grupp och under föreläsningen tar läraren upp viktiga moment i kurslitteraturen.
Lektioner
Lektionen är en variant av föreläsningar. Lektionerna sker i mindre grupper och här ges en större möjlighet för dig att diskutera och att i detalj gå igenom kurslitteraturen med läraren.
Laborationer
Du som kommer att läsa naturvetenskapliga och tekniska ämnen kommer säkert att stöta på laborationerna som en undervisningsform. Vid en laboration utför man praktiska experiment, i grupp eller enskilt, utifrån det som man lärt sig under t ex föreläsningar eller lektioner. Laborationerna ska ofta redovisas skriftligt och är i regel obligatoriska.
Seminarier
Seminarier är en undervisningsform som i stor utsträckning bygger på deltagarnas egen aktiva medverkan. På grundutbildningsnivå är detta en vanlig form att redovisa arbeten och uppsatser av olika slag.
Grupparbeten
Grupparbeten är en arbetsform som blir allt vanligare. Under ett grupparbete arbetar gruppen självständigt med en tilldelad uppgift. Gruppen redovisar sedan sin uppgift skriftligt och/eller muntligt.
Handledning
Som student kommer du även att stöta på handledning, framför allt när du ska skriva ditt examensarbete. Handledning sker oftast enskilt men det kan även hända att du får handledning i en mindre grupp. Det kan handla om förberedelser för muntlig redovisning, planering samt upplägg av uppsatsarbete

​ 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 27 jan 2016